กำหนดการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

10:00 - 11:30

ฐานกิจกรรมทักษะลูกเสือ  8 ฐาน

- บันไดส่งสัญญาณ

- กู้ระเบิด

- สะพานไม้กระดาน (ดราก้อนบริดจ์)

- เลเซอร์

- ขว้างบอล (10 เมตร)

- กระโดดสูง (40 ซม.)

- ส่งของ (ตะเกียบคีบของ)

- โยนเชือกเก็บของ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

13:00 - 15:00

ฐานกิจกรรมทักษะลูกเสือ  8 ฐาน (ภาคบ่าย)

- บันไดส่งสัญญาณ

- กู้ระเบิด

- สะพานไม้กระดาน (ดราก้อนบริดจ์)

- เลเซอร์

- ขว้างบอล (10 เมตร)

- กระโดดสูง (40 ซม.)

- ส่งของ (ตะเกียบคีบของ)

- โยนเชือกเก็บของ

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

15:00 - 15:30

สรุป และพิธีปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนายุทธ นามวงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (2 กุมภาพันธ์ 2566)

6.2.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2564

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.2.3 ประชุม วางแผนการดำเนินงาน

6.2.4 ประสานงานการจัดกิจกรรม

6.2.5 ดำเนินการจัดค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรองชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2565

6.2.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรม

6.2.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1 (2 กุมภาพันธ์ 2566)
- ค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ป.1 (วันที่ 2 ก.พ. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาตามวัตถุประสงค์คณะลูกเสือแห่งชาติ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep