กำหนดการ

วันที่ 10 มกราคม 2566

ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 5

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)

เวลา รายการ
15:00 - 15:45

ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 5

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต(Montfort International Office)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมเกียรติ มูลใหม่

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 21 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - EP Meeting Agenda 5.2022.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 จัดระบบและบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษตามนโยบายฝ่ายวิชาการกำหนด

6.1.1 วางแผนร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการเพื่อกำหนดนโยบาย และเป้าหมายการดำเนินงาน และแนวทางในการปฏิบัติงาน

6.1.2 กำหนดขอบข่ายงาน/กำหนดเป้าหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรและครูตามโครงสร้างการบริหารงาน 

6.1.3 จัดทำแผนงาน/โครงการในกิจกรรมและคู่มือการปฏิบัติงานในฝ่ายวิชาการ เพื่อพัฒนางานของหน่วยงานในสังกัดตามเป้าหมายฝ่าย และเป้าหมายของโรงเรียน และคู่มือการปฏิบัติงาน

6.1.4 ดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด             

6.1.5 คัดสรรครูและบุคลากรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามขอบข่ายแต่ละงาน       

- วางแผน วิเคราะห์อัตรากำลังจำนวนครูชาวต่างประเทศ และจัดทำแผนอัตรากำลังครูชาวต่างประเทศ   

- กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน วิธีการสรรหา คุณสมบัติของครูชาวต่างประเทศที่ชัดเจน

- ดำเนินการประชาสัมพันธ์/ประกาศรับสมัคร

- ดำเนินการสอบคัดเลือก 

- นำเสนอผู้อำนวยการ ผลการทดสอบ และพิจารณาลงนามอนุมัติ

6.1.6 กำกับ ติดตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูและบุคลากรงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ           

6.1.7 ควบคุม จัดสรร จัดการ และบริหารทรัพยากรหรืองบประมาณของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเป็นไปตามวัตถุประสงค์แผนงาน

6.1.8 ประชุมวางแผนชี้แจงครูเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program

6.1.9 นิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

6.1.10 รายงานผลการปฏิบัติงานของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ 

6.1.11 ประเมินการดำเนินการบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษ

6.1.12 นำผลการประเมินการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและพัฒนางาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 จัดระบบและบริหารจัดการงานบริหารโปรแกรมภาษาอังกฤษตามนโยบายฝ่ายวิชาการกำหนด
- ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 2 (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 3 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสิงคโปร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยี่ยมชมโรงเรียน (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 4 (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 5 (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 6 (วันที่ 7 ก.พ. 2566)
- งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษต้อนรับคณะศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (วันที่ 3 มี.ค. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep