กำหนดการ

วันที่ 7 มกราคม 2566

เรื่อง อบรมสัมมนาวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

หมายเหตุ:

09:00 - 10:30

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน”

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

หมายเหตุ:

10:30 - 12:30

1. ทีมคณาจารย์สะท้อนผลการประเมินผลงาน

2. ทีมคณาจารย์ให้ตัวอย่างแนวทางในการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3. แนวทางการเขียนรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4. แบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระเพื่อฝึกปฏิบัติทักษะการเขียนรายงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

หมายเหตุ:

13:00 - 13:00

ลงทะเบียนรับเอกสาร ครูเข้าอบรมรอบ 2

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

หมายเหตุ:

13:30 - 16:30

กิจกรรมเหมือนภาคเช้า (ครูอบรมกลุ่ม 2)

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ(ห้องเรียนรวม ชั้น 2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสณพวรรณ์ สุบินมิตร์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 กำกับ ติดตาม และประเมินการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

6.5.1 วางแผน/จัดทำปฏิทินงานในการติดตาม ร่วมกับหัวหน้ากลุ่มสาระ

6.5.2 อบรมและทบทวนเกี่ยวกับชี้แจงแนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

6.5.3 ครูผู้สอนออกแบบ และจัดทำแนวทาง/กรอบการทำวิจัยในชั้นเรียน

6.5.4 จัดทำเกณฑ์การประเมิน

6.5.5 ประเมินการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงและแก้ไข

6.5.6 สรุปผลการประเมินการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

6.5.7 นำผลการประเมินมาพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 กำกับ ติดตาม และประเมินการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
- 6.5 กำกับ ติดตาม และประเมินการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (วันที่ 20 ส.ค. 2565)
- เรื่อง อบรมสัมมนาวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 7 ม.ค. 2566)
- 6.5 กำกับ ติดตาม และประเมินการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : จัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ และสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

โครงการ :


หน่วยงาน : งานหลักสูตร


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep