กำหนดการ

วันที่ 26 มกราคม 2566

ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์
มิสจิราณี ทิศรีชัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.6.1 ศึกษา วิเคราะห์ ผลการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน ปีการศึกษา 2564

6.6.2 นำผลการวิเคราะห์ไปประชุมวางแผนในการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.6.3 ปรับปรุงแบบการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.6.4 จัดเตรียมแบบประเมิน

6.6.5 ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.6.6 กำหนดระยะเวลาในการประเมิน

6.6.7 ดำเนินการประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน

6.6.8 สรุปผลการประเมิน

6.6.9 นำผลการประเมินไปวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 งานประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- ครูที่ปรึกษาประเมินความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคมของนักเรียน (วันที่ 31 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep