กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2566

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2565

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2565

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมบูรณ์ คำฟู

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 25 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 16740240592585RFOyb2.PDF
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2565

6.2.1 วางแผนกำหนดตารางการประชุม 

6.2.2 จัดทำบันทึกข้อความเชิญประชุม  

6.2.3 จัดทำวาระการประชุม 

6.2.4 กำหนดกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุม  

6.2.5 แจ้งกำหนดการและเชิญคณะกรรมการประชุม 

6.2.6 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการออกเลขบันทึกข้อความ ตรวจทาน 

6.2.7 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 

6.2.8 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน          

6.2.9 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในรับรองรายงานการประชุม

6.2.10 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการลงนามในรายงานการประชุม 

6.2.11 รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 

6.2.12 ติดตามประเมินผลการประชุมแต่ละครั้งเพื่อวางแผนการพัฒนาการ ประชุมต่อไป 

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2565
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep