กำหนดการ

วันที่ 26 มกราคม 2566

การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.1/8 vs ป.1/4

สถานที่ สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )

เวลา รายการ
11:30 - 12:30

การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 

สถานที่:สนามกีฬา(สนามฟุตบอล )

ผู้รับผิดชอบ: ม.ศุภกิจ คำลุน
ม.สิงห์คำ เจนจิตร์สันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566)

6.2.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.3 นำเสนอเพื่ออนุมัติลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.4 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสีเพื่อมอบหมายงานและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.5 จัดเตรียมการแข่งขันและติดตามการปฏิบัติงาน

6.2.6 จัดการแข่งขันกีฬาสี

6.2.7 ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม

6.2.8 จัดเก็บเป็นข้อมูลเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 กีฬาสี (เดือนสิงหาคม 2565 - เดือนกุมภาพันธ์ 2566)
- ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันโยนบอลลงตระกร้าแชร์บอล ป.1 (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันโยนบอลลงห่วงบาสเกตบอล ป.2 (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันโยนบอลลงห่วงบาสเกตบอล ป.3 (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.1 (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.2 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.4 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.6 (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.5 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ป.3 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสี ป.4 (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 7 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสี ป.4 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแชร์บอลชายกีฬาสีป.4 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.5 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬาสี ป.6 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 25 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 27 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.1 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.4 (วันที่ 31 ต.ค. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.2 (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.5 (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.3 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.6 (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.5 (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันแบดมินตัน ป.6 (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.1 (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.4 (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.2 (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.5 (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.3 (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.6 (วันที่ 7 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.1 (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.4 (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.2 (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.5 (วันที่ 9 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.3 (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.6 (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.1 (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.4 (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.2 (วันที่ 14 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.5 (วันที่ 14 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.3 (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.6 (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.2 (วันที่ 16 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.5 (วันที่ 16 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันกีฬาสี ชักเย่อ ป.4 (วันที่ 17 พ.ย. 2565)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบแรก) ระหว่าง ป.1/6 vs ป.1/5 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/2 vs ป.2/7 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/7 vs ป.3/1 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/2 vs ป.4/1 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/2 vs ป.4/1 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบแรก) ระหว่าง ป.5/1 vs ป.5/4 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบแรก) ระหว่าง ป.6/2 vs ป.6/4 (วันที่ 17 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบแรก) ระหว่าง ป.1/2 vs ป.1/1 (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/1 vs ป.2/4 (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/2 vs ป.3/3 (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/7 vs ป.4/3 (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบแรก) ระหว่าง ป.5/3 vs ป.5/7 (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบแรก) ระหว่าง ป.6/5 vs ป.6/6 (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบแรก) ระหว่าง ป.1/7 vs ป.1/8 (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/2 vs ป.2/8 (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/6 vs ป.4/2 (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบแรก) ระหว่าง ป.5/5 vs ป.5/8 (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบแรก) ระหว่าง ป.6/7 vs ป.6/8 (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบแรก) ระหว่าง ป.5/6 vs ป.5/2 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบแรก) ระหว่าง ป.6/3 vs ป.6/1 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบแรก) ระหว่าง ป.1/3 vs ป.1/4 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/8 vs ป.3/7 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/8 vs ป.4/5 (วันที่ 24 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบแรก) ระหว่าง ป.4/9 vs ป.4/4 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.5/1 vs ป.5/7 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.6/2 vs ป.6/6 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/3 vs ป.2/5 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/4 vs ป.3/5 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.1/5 vs ป.1/2 (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.5/1 vs ป.5/7 (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.6/2 vs ป.6/6 (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.1/8 vs ป.1/4 (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบแรก) ระหว่าง ป.2/6 vs ป.2/9 (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบแรก) ระหว่าง ป.3/9 vs ป.3/6 (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.4/7 vs ป.4/6 (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.6/6 vs ป.6/1 (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.3/2 vs ป.3/7 (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.4/5 vs ป.4/9 (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.5/1 vs ป.5/5 (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.6 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.6/2 vs ป.6/8 (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.1/8 vs ป.1/5 (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.2/1 vs ป.2/8 (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.4/5 vs ป.4/7 (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.5 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.5/7 vs ป.5/2 (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.1 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.1/4 vs ป.1/2 (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.2/5 vs ป.2/6 (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบรองชนะเลิศ) ระหว่าง ป.3/4 vs ป.3/6 (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.3/2 vs ป.3/6 (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.4 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.4/6 vs ป.4/9 (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.3 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.3/7 vs ป.3/4 (วันที่ 2 ก.พ. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบชิงชนะเลิศที่ 3) ระหว่าง ป.2/1 vs ป.2/5 (วันที่ 2 ก.พ. 2566)
- การแข่งขันฟุตบอลกีฬาสี ป.2 (รอบชิงชนะเลิศ) ระหว่าง ป.2/8 vs ป.2/6 (วันที่ 6 ก.พ. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ผู้เรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกีฬา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep