กำหนดการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

เวลา รายการ
13:20 - 14:30

ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

ผู้รับผิดชอบ: ม.วัฒนา แสงสินธุ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- รายงานการประชุมสำนักฯ ครั้งที่ 6.65.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.2.1 วางแผนกำหนดกรอบหลักเกณฑ์ วิธีการในการนิเทศ

6.2.2 แจ้งนโยบายการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้แก่บุคลากรทุกหน่วยงานได้รับทราบ 

6.2.3 ติดตามให้หน่วยงาน

ต่าง ๆ จัดทำแผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของโรงเรียน     

6.2.4 ดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุง แก้ไข และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ของแต่ละหน่วยงานที่กำหนด รวมถึงการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานให้บรรลุตามเป้าหมาย

6.2.5 ประเมินผลการนิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร)        

6.2.6 รายงานผลการประเมินและนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 นิเทศ กำกับ ดูแล ติดตาม (แผนงาน/โครงการ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 25 พ.ค. 2565)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- ประชุมกลุ่มงานดนตรีเพื่อติดตามการจัดทำคลิปวิดีโอการแสดงความสามารถของนักเรียน (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- ประชุมกลุ่มงานดนตรีเพื่อติดตามการจัดทำคลิปวิดีโอการแสดงความสามารถของนักเรียน (วันที่ 17 พ.ย. 2565)
- นักเรียนและครู เข้าร่วมการบันทึกเสียงและบันทึกภาพการแสดง นักร้องประสานเสียง (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- เชิญประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- นักเรียนและครู ร่วมกิจกรรมการบันทึกเสียงและบันทึกภาพการแสดง วงสตริงคอมโบ (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- ครูและนักเรียน เข้าร่วมการบันทึกภาพการแสดงของวงสตริงคอมโบ (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- ครูและนักเรียน บันทึกภาพการเต้นประกอบเพลงภายในสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- ประชุมกลุ่มงานดนตรีเพื่อติดตามการจัดทำคลิปวิดีโอการแสดงความสามารถของนักเรียน (วันที่ 8 ธ.ค. 2565)
- เชิญประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 4 ม.ค. 2566)
- ครูและนักเรียน บันทึกภาพการแสดงรำไทยนอกสถานที่ เพลงไม่เคยลืม (90 ปี อัญมณีล้านนา) (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- ครูและนักเรียน บันทึกภาพการแสดงรำไทย เพลงไม่เคยลืม (90 ปี อัญมณีล้านนา) (วันที่ 9 ม.ค. 2566)
- ครูและนักเรียน บันทึกภาพการแสดงรำไทยนอกสถานที่ เพลงไม่เคยลืม (90 ปี อัญมณีล้านนา) (วันที่ 11 ม.ค. 2566)
- วงสตริงคอมโบ นำนักเรียนเข้าร่วมแสดงในงานปิ๊กมงฟอร์ตบ้านเฮา (วันที่ 21 ม.ค. 2566)
- ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 22 ก.พ. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep