กำหนดการ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:30 - 09:30

ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2565

สถานที่:อาคารเซนต์หลุยส์ มารีย์(ห้องสมุด)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุรีย์พร ผโลศิลป์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้

6.1.1 วางแผนกำหนดแนวทางในการประชุม           

6.1.2 ดำเนินการประชุมตามแผน ในหัวข้อต่อไปนี้

     - ทบทวนการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย

     - ทบทวนการลงทะเบียนวิเคราะห์เลขหมู่ ทรัพยากรสารสนเทศและสื่อมัลติมีเดีย

     - ทบทวนขั้นตอนการเตรียมรูปเล่มก่อนออกบริการและการบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศให้มีสภาพพร้อมใช้

     - ทบทวนการให้บริการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และแนะนำหนังสือ

     - ทบทวนการจัดสถานที่และการดูแลบำรุงรักษา ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

     - ทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลากรบทบาทหน้าที่บุคลากรในงานห้องสมุด

6.1.3 ประเมินผลและนำผลไปพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 ประชุมเพื่อกำหนดแผนงานการบริหารงานห้องสมุดดังต่อไปนี้
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 3 ก.พ. 2566)

แผนงาน : สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้ทุกคนในองค์กร

โครงการ :


หน่วยงาน : งานห้องสมุด


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

 
  
Keep