กำหนดการ

วันที่ 31 มกราคม 2566

นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและนิเทศหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาคเรียนที่2/2565

 

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2 ประเมินคุณภาพครู

6.2.1 ประชุมวางแผนในการดำเนินงานร่วมกับฝ่ายวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- จัดทำปฏิทิน

- จัดทำเอกสารในการประเมินตามคู่มือแนวทางการดำเนินงานนิเทศโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต­คาเบรียลแห่งประเทศไทย

- กำหนดรูปแบบและแนวทางการประเมิน

- ประชุมชี้แจงครูผู้สอน

6.2.2 ดำเนินการประเมินคุณภาพครู

- ประเมินผลการนิเทศตามเกณฑ์การประเมิน

- ประเมินคุณภาพของครูตามมาตรฐานที่ 7 (มาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 พ.ศ. 2555)

- ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

- ส่งเสริมและกำกับติดตามการพัฒนาคุณภาพครูตามผลและข้อเสนอแนะงานนิเทศ

6.2.3 สรุปผลการประเมิน

- สรุปผลการประเมิน และจัดทำสารสนเทศผลการนิเทศ และคุณภาพครูตามมาตรฐานที่ 7

6.2.4 รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพครูต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2 ประเมินคุณภาพครู
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูใหม่ (ครูทดลองงาน) (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูใหม่ (ครูทดลองงาน)ครั้งที่2 (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (วันที่ 22 ส.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (วันที่ 23 ส.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (วันที่ 25 ส.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (วันที่ 31 ม.ค. 2566)

แผนงาน : จัดให้มีกระบวนการนิเทศและการนิเทศการสอนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนิเทศการสอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep