กำหนดการ

วันที่ 30 มกราคม 2566

การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน

สถานที่ อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรับรองอาคารพิพิธภัณฑ์)

เวลา รายการ
08:30 - 12:00

การสอบข้อเขียน

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องรับรองอาคารพิพิธภัณฑ์)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ชินโชติ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

09:30 - 12:00

การสอบสัมภาษณ์

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ชินโชติ สุภารัตน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- ใบสมัคร กณิกนันต์ ศรเดช (อังกฤษ) 12_65.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 การสรรหาภายใน/ภายนอก คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน

6.1.1 กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และมาตรฐาน  วิธีการสรรหาภายใน/ภายนอก คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง และถอดถอนบุคลากรที่ชัดเจน

- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

- วางแผนและจัดทำแผนการดำเนินงาน

- แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

- ประชุมคณะกรรมการฯ

- ดำเนินงาน

- นำเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ

- ประกาศใช้

- ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

- ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

- นำสรุปผลการดำเนินงานไปวางแผนเพื่อการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 การสรรหาภายใน/ภายนอก คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน
- สอบสัมภาษณ์พนักงาน (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- สอบสัมภาษณ์พนักงาน (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน (วันที่ 30 ม.ค. 2566)

แผนงาน : ดำเนินการและประสานงานการสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน บุคลากรตามแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep