กำหนดการ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

สถานที่ ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

เวลา รายการ
08:00 - 17:30

ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ

สถานที่:ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมบูรณ์ คำฟู

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 4 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ

6.9.1 รับหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม 

6.9.2 วางแผนการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ 

6.9.3 ดำเนินการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ 

6.9.4 สรุปประเมินผล 

6.9.5 สรุปผลการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและข้อค้นพบที่ได้จากการร่วมประเมินมูลนิธิฯ 

6.9.6 สรุปผลการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ 

6.9.7 นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ                       

6.9.8 นำข้อค้นพบจากการเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ

มาวางแผนพัฒนาโรงเรียนต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 ส่งบุคลากรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมูลนิธิฯ
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 16 ก.พ. 2566)
- บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 17 ก.พ. 2566)
- บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 18 ก.พ. 2566)
- บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 19 ก.พ. 2566)
- บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพภายใน (Auditor) โรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ (วันที่ 20 ก.พ. 2566)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep