กำหนดการ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมบูรณ์ คำฟู

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- คู่มือหลักธรรมาภิบาล.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2565

6.4.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา            

6.4.2 วางแผนกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการประเมินคุณภาพมาตรฐานภายใน        

6.4.3 กำหนดรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

6.4.4 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศสำนักผู้อำนวยการออกเลขบันทึกข้อความ ตรวจทาน            

6.4.5 แจ้งกำหนดการและเชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อวางแผนการประเมิน             

6.4.6 ดำเนินการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน         

6.4.7 รวบรวมและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน            

6.4.8 สรุปผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน         

6.4.9 ฝ่ายที่รับผิดชอบตามมาตรฐานแก้ไขยืนยันผลและจัดทำแผนการตามข้อเสนอแนะการประเมินฯ 

6.4.10 สรุปผลการดำเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน     

6.4.11 ประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม

6.4.12 นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 ประเมินคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาภายใน 2 ครั้งต่อปีการศึกษา ครั้งที่ 2/2565
- ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 20 ก.พ. 2566)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 ก.พ. 2566)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 22 ก.พ. 2566)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 ก.พ. 2566)
- ประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประเมินภายในของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 24 ก.พ. 2566)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep