กำหนดการ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566

สรุปประเมินค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#10

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

สรุปประเมินค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#10

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี
มิสวิไลรัตน์ เสียมภักดี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.2 การประเมินกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ

- ประสานผู้รับผิดชอบกิจกรรม เพื่อทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จของการจัดกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

- ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

- ออกแบบและจัดทำเครื่องมือพร้อมทดสอบเครื่องมือ      

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

- บันทึกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในโปรแกรม SPSS พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล        

- ดำเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่ได้ด้วยหลักทางสถิติ     

- สรุปผลการประเมิน         

- รายงานผลการประเมินให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.2 การประเมินกิจกรรมของฝ่ายวิชาการ
- สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันสุนทรภู่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- สรุปประเมิน กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสฉลอง 90 ปี มงฟอร์ตวิทยาลัย และเปิดใช้ห้องธรรมจริยา (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- สรุปประเมินกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้น ป.1 และ ป.2 (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลโครงการค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 6 ธ.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้นป.3 และ ป.4 (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้นป.5 และ ป.6 (วันที่ 7 ธ.ค. 2565)
- สรุปประเมินกระบวนการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 14 ธ.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ “MCP Start Up” (วันที่ 15 ธ.ค. 2565)
- สรุปประเมินค่าย “Inspire Your Passion 2” (วันที่ 15 ธ.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลการจัดค่ายภาษาจีน “MCP’s Journey to China” (วันที่ 19 ธ.ค. 2565)
- สรุปประเมินผลกิจกรรม "The Haunted Halloween 2022" (วันที่ 21 ธ.ค. 2565)
- สรุปประเมินค่ายภาษาอังกฤษ Winter Wonder Camp#10 (วันที่ 2 ก.พ. 2566)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “ECO-HERO Kids” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “MCP Start Up” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 8 ก.พ. 2566)
- สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา “The colourful light of Science and Art” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 9 ก.พ. 2566)

แผนงาน : จัดทำและกำกับให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายของโรงเรียนและของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep