กำหนดการ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 14

สถานที่ อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)

เวลา รายการ
16:00 - 17:00

ที่ปรึกษาเข้ามาให้คำปรึกษาแก่นักเรียนชั้น ป.4

สถานที่:อาคารกิจกรรม(ห้องส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน)

ผู้รับผิดชอบ: มิสพีรรัตน์ วิริยะนราทิพย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 งานให้คำปรึกษา

6.4.1 รับข้อมูลจากระบบพฤติกรรมนักเรียน

6.4.2 ศึกษาข้อมูล และทำความเข้าใจในตัวนักเรียน

6.4.3 วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขร่วมกับที่ปรึกษา

6.4.4 ให้คำปรึกษานักเรียน

6.4.5 ชี้แจงข้อมูลให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อช่วยเหลือนักเรียน

6.4.6 ดำเนินการช่วยเหลือ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน

6.4.7 ติดตาม และประเมินผลพฤติกรรมนักเรียน

6.4.8 ส่งต่อให้แก่ผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมดูแลให้คำปรึกษา ในกรณีที่ยากต่อการช่วยเหลือ

6.4.9 นำผลการประเมินไปวางแผนในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 งานให้คำปรึกษา
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 1 (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 2 (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 3 (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 4 (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 6 (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 7 (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 8 (วันที่ 5 ก.ย. 2565)
- คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 9 (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 10 (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- ที่ปรึกษาเข้ามาประชุมเรื่อง แนวทางการดูแลเด็ก (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 11 (วันที่ 25 พ.ย. 2565)
- คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 12 (วันที่ 15 ธ.ค. 2565)
- คลินิกให้คำปรึกษา ครั้งที่ 13 (วันที่ 5 ม.ค. 2566)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 14 (วันที่ 6 ก.พ. 2566)
- คลินิกให้คำปรึกษาครั้งที่ 5 (วันที่ 26 ก.ค. 3108)

แผนงาน : จัดระบบและดำเนินการส่งเสริม ปรับเปลี่ยน และยกระดับพฤติกรรมผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep