กำหนดการ

วันที่ 7 มีนาคม 2566

กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5 "ค่ายสายชั้นเพื่อนกันตลอดไป"

สถานที่ ภายนอกโรงเรียน

เวลา รายการ
08:00 - 08:30

นักเรียนลงทะเบียน

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

หมายเหตุ:

08:30 - 10:00

กิจกรรมแต่งหน้าคัพเค้ก

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

หมายเหตุ:

10:00 - 11:30

ไหว้พระ ทำบุญ ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดท่าใหม่อิ

สถานที่:วัดท่าใหม่อิ

ผู้รับผิดชอบ: ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

หมายเหตุ:

11:30 - 12:30

ออกเดินทางไปยังโรงแรม Chiangmai Grandview

สถานที่:โรงแรม Chiangmai Grandview

ผู้รับผิดชอบ: ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

หมายเหตุ:

12:30 - 14:00

เก็บของและรับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์นานาชาติของโรงแรม Chiangmai Grandview

สถานที่:โรงแรม Chiangmai Grandview

ผู้รับผิดชอบ: ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

หมายเหตุ:

14:00 - 16:30

ทำกิจกรรมที่ Art in Paradise

สถานที่:Art in Paradise

ผู้รับผิดชอบ: ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

หมายเหตุ:

16:30 - 21:00

รับประทานอาหารเย็น ชม Tiger show, Night predator show, นั่งรถชมสัตว์ยามค่ำคืน

สถานที่:Chiang Mai Night Safari

ผู้รับผิดชอบ: ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

หมายเหตุ:

21:00 - 21:30

ออกเดินทางกลับเข้าที่พัก

สถานที่:โรงแรม Chiangmai Grandview

ผู้รับผิดชอบ: ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

หมายเหตุ:

21:30 - 22:00

รับประทานอาหารว่างก่อนเข้านอน

สถานที่:โรงแรม Chiangmai Grandview

ผู้รับผิดชอบ: ม.ทวีเกียรติ วิริยะนราทิพย์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการค่ายสายชั้น ป.5.doc

•เอกสารจาก e-office
- 2229_230228084824_001.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5

6.6.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายระดับชั้นชั้น ป.5

6.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.6.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.4 ประสานงานการจัดกิจกรรมระดับชั้น ป.5

6.6.5 ดำเนินการจัดค่ายระดับชั้น ป.5

6.6.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรมระดับชั้น ป.5

6.6.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมิน วางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5
- 6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5 (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5 (ครั้งที่ 1) (วันที่ 28 ต.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5 (ครั้งที่ 2) (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5 (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5 (ครั้งที่ 3 : กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา) (วันที่ 31 ม.ค. 2566)
- คณะกรรมการสำรวจสถานที่ในการจัดกิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5 (วันที่ 4 ก.พ. 2566)
- ประชุมนักเรียนที่สมัครเข้าค่ายระดับชั้น ป.5 (วันที่ 7 ก.พ. 2566)
- ประชุมนักเรียนเข้าค่ายสายชั้นป.5 (ชี้แจงรายละเอียดและแจกกำหนดการ) (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5 "ค่ายสายชั้นเพื่อนกันตลอดไป" (วันที่ 7 มี.ค. 2566)
- กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5 "ค่ายสายชั้นเพื่อนกันตลอดไป" (วันที่ 8 มี.ค. 2566)
- 6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.5 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.5 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.5


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep