กำหนดการ

วันที่ 3 มีนาคม 2566

กิจกรรมค่ายสายสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรียน ระดับชั้น ป.4 "P.4 We fun"

สถานที่ ภายนอกโรงเรียน

เวลา รายการ
07:30 - 08:00

ลงทะเบียน

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

หมายเหตุ:

08:00 - 08:30

เดินทางไป Art in Paradise 

สถานที่:Art in Paradise Chiang Mai

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

หมายเหตุ:

08:30 - 10:30

กิจกรรม P.4 Memmories

สถานที่:Art in Paradise Chiang Mai

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

หมายเหตุ:

10:30 - 10:50

เดินทางไปวัดท่าใหม่อิ

สถานที่:วัดท่าใหม่อิ

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

หมายเหตุ:

10:50 - 11:30

ทำบุญถวายผ้าป่า ขอพรพระ ศึกษาประวัติและชมความสวยงามของวัดท่าใหม่อิ

สถานที่:วัดท่าใหม่อิ

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

หมายเหตุ:

11:30 - 11:50

เดินทางไปร้าน OKAY ชาบู

สถานที่:ร้าน OKAY ชาบู

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

หมายเหตุ:

11:50 - 13:20

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครู (Shabu Buffet)

สถานที่:ร้าน OKAY ชาบู

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

หมายเหตุ:

13:20 - 13:40

เดินทางไป คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถานที่:คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

หมายเหตุ:

13:40 - 16:45

กิจกรรม We're all together

สถานที่:คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

หมายเหตุ:

16:45 - 17:30

เดินทางกลับถึงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมโดยสวัสดิภาพ

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไลลักษณ์ ยลละออ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 16 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- 257-บันทึกข้อความแจ้งบุคลากรไปค่ายสายชั้นป.4.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.4

6.6.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายระดับชั้นชั้น ป.4

6.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.6.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.4 ประสานงานการจัดกิจกรรมระดับชั้น ป.4

6.6.5 ดำเนินการจัดค่ายระดับชั้น ป.4

6.6.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรมระดับชั้น ป.4

6.6.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมิน วางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.4
- 6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.4 (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมค่ายสายสัมพันธ์ระหว่างครู และนักเรียน ระดับชั้น ป.4 "P.4 We fun" (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- 6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.4 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.4 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.4


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep