กำหนดการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมซ้อมรับเกียรติบัตรของนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา รายการ
08:30 - 11:00

ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมซ้อมรับเกียรติบัตรของนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น

6.9.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

6.9.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโดยนำเสนอผลการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาการวางแผนดำเนินงาน กำหนดวันงาน และมอบหมายงาน     

6.9.3 คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายงาน ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ประสานงาน  

  - ประชาสัมพันธ์นักเรียน ผู้ปกครอง 

  - กำหนดรูปแบบกิจกรรม   

  - ติดต่อประสานงานโรงพิมพ์          

  - ดำเนินการจัดกิจกรรม     

  - ประเมินผลการจัดกิจกรรม           

6.9.4  คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

6.9.5 นำสรุปผลการดำเนินงานไปพัฒนาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.9 งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
- ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมซ้อมรับเกียรติบัตรของนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 ก.พ. 2566)
- ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรมซ้อมรับเกียรติบัตรของนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 ก.พ. 2566)
- งานประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 25 ก.พ. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep