กำหนดการ

วันที่ 1 มีนาคม 2566

พาครูชาวต่างประเทศไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

สถานที่ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดเชียงใหม่

เวลา รายการ
09:00 - 12:00

พาครูชาวต่างประเทศไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

สถานที่:ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: ม.จิตวิสุทธิ์ วังสม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน

6.8.1 จดหมายออก บันทึกข้อความ คำสั่ง

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบให้กับงานที่เกี่ยวข้องหรือส่งงานข้อมูลและสารสนเทศฝ่ายธุรการเพื่อออกเลข

- ส่งเอกสาร ไปยังหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ

- เก็บบันทึกข้อมูลการจัดทำเอกสารเพื่อเก็บเป็นสถิติ

- ติดตามประเมินผลการจัดทำเอกสารเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.2 พิมพ์งานเอกสารของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดพิมพ์เอกสาร

- ตรวจสอบความถูกต้อง

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่มอบหมายให้ทันเวลาตามที่กำหนด

- บันทึกข้อมูลการจัดพิมพ์เอกสารและบันทึกความผิดพลาดของการจัดพิมพ์เอกสาร

- ติดตามประเมินผลการพิมพ์งานเอกสารของฝ่ายบุคลากรเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.3 จัดทำเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดพิมพ์เอกสารในการขอ/ต่ออายุวีซ่า/เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B/เอกสารในการขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน/แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับครูชาวต่างประเทศ/ ใบรับรองความประพฤติ /เอกสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ (การขออนุญาตทำงาน/การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/การรับบัตรคิวตรวจคนเข้าเมือง)/เอกสารในการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม/พิมพ์ลายนิ้วมือ/เอกสารในการขอใบประกอบวิชาชีพครู/ใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครู/การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ
- ตรวจสอบความถูกต้อง

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่มอบหมายให้ทันเวลาตามที่กำหนด

- บันทึกข้อมูลการจัดพิมพ์เอกสารและบันทึกความผิดพลาดของการจัดพิมพ์เอกสาร

- ติดตามประเมินผลการพิมพ์งานเอกสารของฝ่ายบุคลากรเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.4 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- กำหนดปฏิทินการติดตาม ประสานงาน

- แจ้งปฏิทินการติดตามประสานงานแก่งานผู้เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประสานงานตามแผนงานที่วางไว้

- ดำเนินการสรุป รวบรวม จัดเก็บ รายงานการติดต่อประสานงาน

- ติดตามประเมินผลการประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
- จัดทำเอกสารยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ Mr.Spencer D. Smith (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศของ MRS.MARIAN CAPISPISAN DELAS ARMAS และ MISS MARY JEAN YUNTING CELESTIAL (วันที่ 27 พ.ค. 2565)
- ไปยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ Mr.Spencer D. Smith (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของ Mr.Timothy Douglas Van Sickle (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- ไปสำนักงานคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ( 5 ปี ) (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- ไปส่งหนังสือขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าครูชาวต่างประเทศ MR.DYLAN LUCAS ROBERTS BLOOD (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- นำหนังสือแจ้งพ้นสภาพการเป็นนักเรียน MR. SWAN PYAE AUNG ไปยื่นเพิ่มเติม (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ MR.SIMON JON DEAN และ MISS JANICE YUNTING CELESTIAL (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- นำใบลาออกไปให้ Ms.Shiaren briones Macaya เซ็น (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ MR.GARETT ZACHARY MADU (วันที่ 11 ก.ค. 2565)
- ไปยกเลิกใบอนุญาตทำงาน MS. TAYLOR ERIN EARNHART (วันที่ 18 ก.ค. 2565)
- ไปยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ MR.JAY ALEXANDER HINCKLEY (วันที่ 25 ก.ค. 2565)
- ไปยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ MS.SHIAREN B. MACAYA (วันที่ 2 ส.ค. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของ Mr.Charnel Petalcorin Maluenda (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Mr.James Kelly (วันที่ 9 ส.ค. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ MR.JASON Y. CELESTIAL (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ Mr.Brock Anthony Craig (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Diann P. Fernandez (วันที่ 2 ก.ย. 2565)
- ไปส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Ms.Zhifei Liang (วันที่ 6 ก.ย. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Mr.Lawrence Francisco Manalo และ Miss.Reinelda Paez Fernandez (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- ไปรับหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Ms.Zhifei Liang (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองในการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าของ Mr.Dylan Lucas Roberts Blood (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- พาครูชาวต่างประเทศ Mister Brock Anthony Craig ไปเปลี่ยนประเภทวีซ่า (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- พาครูชาวต่างประเทศ Mister Brock Anthony Craig ไปถ่ายรูปยืนยันตัวตน (วันที่ 27 ก.ย. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Miss.Aileen Tagalawan Dumagan และ Mr.James Francis Kennedy (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- ไปเป็นพยานในการขอเลขประจำตัว 13 หลัก ของนักเรียนชาวต่างประเทศ (วันที่ 2 พ.ย. 2565)
- ไปส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองนักเรียน Ms.Luoyu Li (วันที่ 3 พ.ย. 2565)
- ไปสอบถามเรื่องการต่ออายุวีซ่า ผ.30 (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 8 พ.ย. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 10 พ.ย. 2565)
- ไปยื่นขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 14 พ.ย. 2565)
- ไปรับใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- ไปยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Miss.Janine Yunting Celestial (วันที่ 30 พ.ย. 2565)
- ไปรับใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 9 ธ.ค. 2565)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 14 ธ.ค. 2565)
- ไปรับหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 20 ธ.ค. 2565)
- ไปส่งเอกสารนักเรียนชาวต่างประเทศ Ms.Keqing Hu เพื่อขอหนังสือรับรอง (วันที่ 6 ม.ค. 2566)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 10 ม.ค. 2566)
- ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 23 ม.ค. 2566)
- นำส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- ยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 30 ม.ค. 2566)
- ยื่นเอกสารขอทำใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 6 ก.พ. 2566)
- ไปรับใบอนุญาตทำงาานของ Mr.Niko Pairat Dumagan (วันที่ 8 ก.พ. 2566)
- ไปรับหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Mr.Jinkun Shi (วันที่ 17 ก.พ. 2566)
- ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- พาครูชาวต่างประเทศไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- พาครูชาวต่างประเทศไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (วันที่ 2 มี.ค. 2566)
- พาครูชาวต่างประเทศไปตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (วันที่ 22 มี.ค. 2566)
- ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ (วันที่ 31 มี.ค. 2566)
- ต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 24 เม.ย. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep