กำหนดการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
09:00 - 11:30

นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สถานที่:อาคารสำนักงาน งานอาคารสถานที่(ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป)

ผู้รับผิดชอบ: ม.โสภณวิชญ์ แก้วสว่าง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- แบบติดตาม และประเมินแผนงาน โครงการ ฝ่ายวิชาการ (ครั้งที่ 4) ปี 2565.pdf
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)

6.1.1 วางแผนกำหนดวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือ และกำหนดการนิเทศแต่ละครั้ง

6.1.2 แจ้งวัตถุประสงค์ หลักการ เครื่องมือและกำหนดการนิเทศให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแต่ละฝ่าย 

6.1.3 ดำเนินการนิเทศ 

6.1.4 จัดทำบันทึกการนิเทศ และสรุปผลการนิเทศ

6.1.5 รายงานบันทึกการนิเทศ และผลการนิเทศให้คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการพิจารณาตามผลการนิเทศของแต่ละฝ่าย

6.1.6 ติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอจากการนิเทศครั้งก่อน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) (วันที่ 21 ก.พ. 2566)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2565 สำนักอำนวยการ (วันที่ 22 ก.พ. 2566)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2565 ฝ่ายธุรการ - การเงิน และฝ่ายวิชาการ (วันที่ 23 ก.พ. 2566)
- 6.1 นิเทศติดตามแผนงาน โครงการ (ครั้งที่ 4) (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2565 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน (วันที่ 24 ก.พ. 2566)
- นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป (วันที่ 27 ก.พ. 2566)

แผนงาน : ประสานการจัดทำนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน และติดตามผลให้เป็นไปตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep