กำหนดการ

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (On Line)

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:30 - 15:30

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (On Line) สมศ.

สถานที่:อาคารพิพิธภัณฑ์(ห้องประชุมอันโตนิโอ)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สมบูรณ์ คำฟู

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ

6.11.1 รับนโยบายของโรงเรียนและฝ่ายเพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ 

6.11.2 ศึกษาข้อมูลจากภายใน ภายนอกเรื่องหัวข้อการอบรมที่เหมาะสมกับตำแหน่ง     

6.11.3 รับหนังสือเข้า คำสั่ง นโยบายจากผู้บริหาร ในการศึกษา ดูงาน อบรม สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ปฏิบัติ 

6.11.4 วางแผนการดำเนินงาน 

6.11.5 ประสานหน่วยงานภายนอกในการเข้าร่วมดูงาน อบรม สัมมนา 

6.11.6 ลงกำหนดการ การเข้าร่วมศึกษาดูงาน อบรม สัมมนาในแผนงาน 

6.11.7 ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชีในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด   

6.11.8 ประสานงานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายในการแจ้งรายชื่อผู้ไปศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

6.11.9 เข้าร่วมการศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา   

6.11.10 สรุปงบประมาณส่งให้งานงบประมาณการเงิน การบัญชี 

6.11.11 รวบรวมเอกสารทั้งหมดและสรุปผลการเข้าร่วมการศึกษาดูงานอบรม ส่งให้งานพัฒนาบุคลากร เพื่อบันทึกสถิติ 

6.11.12 รายงานผลการศึกษาดูงานอบรม แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อติดตามผล 

6.11.13 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน      

6.11.14 นำผลประเมินมาพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.11 การศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพตามหน้าที่ปฏิบัติ
- บุคลากรเดินทางเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เรื่องมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 19 ก.ค. 2565)
- บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เรื่องมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รูปแบบออนไลน์ (วันที่ 20 ก.ค. 2565)
- บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เรื่องมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รูปแบบออนไลน์ (วันที่ 21 ก.ค. 2565)
- บุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้เรื่องมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย รูปแบบออนไลน์ (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- ประชุมผู้รับผิดชอบงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ รูปแบบออนไลน์ (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- บุคลากรงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมฟังการบรรยาย และการเสวนา (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- บุคลากรทางการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- บุคลากรทางการศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากล (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน เรื่อง การดำเนินงานสู่โรงเรียนต้นแบบมาตรฐานสากล (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (On Line) (วันที่ 27 ก.พ. 2566)

แผนงาน : บริหารและกำกับระบบประกันคุณภาพภายในองค์กร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง และนโยบายการประกันคุณภาพของมูลนิธิฯ สู่การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep