กำหนดการ

วันที่ 1 มีนาคม 2566

ประชุมครูและบุคลากรวางแผนกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 2/7)

เวลา รายการ
15:00 - 16:00

ประชุมครูและบุคลากรวางแผนกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียน ป. 2/7)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 28 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.2

6.6.1 ศึกษา วิเคราะห์ผลการจัดกิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.2

6.6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.6.3 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.4 ประสานงานการจัดกิจกรรมระดับชั้น ป.2

6.6.5 ดำเนินการจัดค่ายระดับชั้น ป.2

6.6.6 ประเมินผลการจัดกิจกรรมระดับชั้น ป.2

6.6.7 สรุปผลการดำเนินงานและนำผลการประเมินวางแผนในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.2
- 6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.2 (วันที่ 3 ม.ค. 2566)
- สำรวจสถานที่กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 3 ก.พ. 2566)
- ประชุมครูและบุคลากรวางแผนกิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 1 มี.ค. 2566)
- เตรียมสถานที่กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (วันที่ 2 มี.ค. 2566)
- กิจกรรมค่ายสัมพันธ์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 "แค่เพียงหนึ่งวัน ผูกพันกันตลอดไป" (วันที่ 3 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 6.6 กิจกรรมค่ายระดับชั้น ป.2 (วันที่ 10 มี.ค. 2566)

แผนงาน : ดูแลและประสานให้ระดับชั้น ป.2 มีคุณภาพและดำเนินงานด้วยความราบรื่นในขอบข่ายด้านผู้เรียน ด้านผู้ปกครอง ด้านครู และด้านกายภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารระดับชั้น ป.2


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep