กำหนดการ

วันที่ 11 มีนาคม 2566

ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ และกิจกรรมสัญจร

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา รายการ
08:00 - 12:00

ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ และกิจกรรมสัญจร

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.วัฒนา แสงสินธุ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

6.4.1 วางแผนกระบวนการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน

6.4.2 ประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในการดำเนินการ           

6.4.3 ดำเนินการตามแผนงาน 

6.4.4 ประเมินกระบวนการในแต่ละกิจกรรม     

6.4.5 นำผลการประเมินมาวางแผนการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.4 การส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหารโรงเรียน Xingnan Primary School ,Singapore เข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษา โรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- นายกและตัวแทนกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่า เข้าพบท่านผู้อำนวยการโรงเรียน (วันที่ 18 พ.ค. 2565)
- บุคลากรของโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่ายประถมศึกษา สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ และรับมอบของที่ระลึก (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- บุคลากรเข้าร่วมศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์ นวกสถาน เดอ มงฟอร์ต สันทราย (วันที่ 15 ธ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (วันที่ 21 ธ.ค. 2565)
- คณะอาจารย์ นักศึกษาระดับปริญาโทเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานระบบการบริหารโรงเรียน (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของชมรมครูอาวุโสโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (วันที่ 11 ก.พ. 2566)
- ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการและบุคลากร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์ฯ และกิจกรรมสัญจร (วันที่ 11 มี.ค. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการสำนักผู้อำนวยการ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สอดคล้องตามนโยบาย แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep