กำหนดการ

วันที่ 16 มิถุนายน 2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา รายการ
09:00 - 12:00

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2566

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ภานุวัฒน์ ต๊ะลือ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
- วาระการประชุม ครั้งที่ 1-66.docx
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ

6.1.1 ศึกษาข้อมูลในการกำหนดปฏิทินของปีการศึกษา 2565

6.1.2 วางแผนกำหนดปฏิทินในการประชุมต่างๆ 

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ     

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน            

- ประชุมครูประจำเดือน      

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน          

- เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน          

6.1.3 เตรียมการตามแผนปฏิทินที่กำหนด         

- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ     

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน            

- ประชุมครูประจำเดือน      

- ประชุมประจำเดือนฝ่ายธุรการ-การเงิน          

- เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

6.1.4 ดำเนินการตามแผนปฏิทินที่กำหนด 

6.1.5 ประเมิน และสรุปผลดำเนินการในการวางแผนพัฒนา 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 กำหนดปฏิทินและเข้าร่วมในการประชุมต่างๆ
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 23 พ.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 23 พ.ค. 2566)
- ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2566 (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2566 (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 6 มิ.ย. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 6 มิ.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (วันที่ 9 มิ.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 16 มิ.ย. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 16 มิ.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 20 มิ.ย. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 20 มิ.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4 ก.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4 ก.ค. 2566)
- ประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (วันที่ 7 ก.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (วันที่ 7 ก.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (วันที่ 14 ก.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 18 ก.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 18 ก.ค. 2566)
- ประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2566 (วันที่ 4 ส.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนสิงหาคม 2566 (วันที่ 4 ส.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 8 ส.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 6 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 8 ส.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 (วันที่ 18 ส.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 22 ส.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 22 ส.ค. 2566)
- ประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2566 (วันที่ 1 ก.ย. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนกันยายน 2566 (วันที่ 1 ก.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 5 ก.ย. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 5 ก.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนกันยายน 2566 (วันที่ 15 ก.ย. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 19 ก.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 19 ก.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 3 ต.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 3 ต.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2566 (วันที่ 6 ต.ค. 2566)
- ประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2566 (วันที่ 6 ต.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนตุลาคม 2566 (วันที่ 6 ต.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 27 ต.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 27 ต.ค. 2566)
- ประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (วันที่ 3 พ.ย. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (วันที่ 3 พ.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 7 พ.ย. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 12 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 7 พ.ย. 2566)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 (วันที่ 10 พ.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 17 พ.ย. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 17 พ.ย. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 21 พ.ย. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 21 พ.ย. 2566)
- ประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2566 (วันที่ 1 ธ.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนธันวาคม 2566 (วันที่ 1 ธ.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14 (วันที่ 4 ธ.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4 ธ.ค. 2566)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15 (วันที่ 18 ธ.ค. 2566)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 18 ธ.ค. 2566)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนมกราคม 2567 (วันที่ 5 ม.ค. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2567 (วันที่ 5 ม.ค. 2567)
- ประชุมครูประจำเดือนมกราคม 2567 (วันที่ 5 ม.ค. 2567)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 (วันที่ 9 ม.ค. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 9 ม.ค. 2567)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17 (วันที่ 24 ม.ค. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 24 ม.ค. 2567)
- ประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (วันที่ 2 ก.พ. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (วันที่ 2 ก.พ. 2567)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 18 (วันที่ 6 ก.พ. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 6 ก.พ. 2567)
- ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 (วันที่ 16 ก.พ. 2567)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 20 ก.พ. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 19 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 20 ก.พ. 2567)
- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 23 ก.พ. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 23 ก.พ. 2567)
- ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม 2567 (วันที่ 1 มี.ค. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเป็นประธานการประชุมครูประจำเดือนมีนาคม 2567 (วันที่ 1 มี.ค. 2567)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 5 มี.ค. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 20 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 5 มี.ค. 2567)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 19 มี.ค. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 21 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 19 มี.ค. 2567)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 2 เม.ย. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 22 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 2 เม.ย. 2567)
- ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 18 เม.ย. 2567)
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 23 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 18 เม.ย. 2567)

แผนงาน : บริหารจัดการฝ่ายธุรการ-การเงินให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep