กำหนดการ

วันที่ 7 เมษายน 2566

การแสดงความสามารถของนักเรียนกิจกรรม Summer Course 2023

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา รายการ
12:00 - 13:00

การแสดงดนตรีพื้นเมือง การแสดงเทควันโด การแสดง Dancing Kids 

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธันวา สุวรรณชื่น
ม.ประสิทธิ์ ณ เชียงใหม่
มิสสุทธิพร ใจกว้าง
มิสชนัฐฉัตร สุขเกษม
มิสกมลวรรณ จีรภิญญาภา

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริหารจัดการงานฝ่ายกิจการนักเรียนให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพ และแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายกิจการนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep