กำหนดการ

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566

โรงเรียนใบบุญ จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน English Program

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

เวลา รายการ
09:00 - 12:00

โรงเรียนใบบุญเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน English Program ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องประชุม2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิรัชดา เลิศรมยานันท์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร

6.3.1 กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

     - วางแผน ประสานการจัดนักเรียน/ครูเข้าชั้น  

     - กำหนดหน้าที่ครูประจำชั้น ครูผู้สอน ครูผู้ช่วย  

     - บริหาร ติดตามการจัดทำแผนการสอนตามหลักสูตร   

     - บริหารจัดการระบบการจัดการเรียนการสอน (กระบวนการ/เทคนิค/สื่อ ฯลฯ) ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร

     - บริหาร ติดตามการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน 

     - บริหาร ติดตามการจัดทำสื่อการสอน CAI  

     - กำกับติดตามการจัดระบบการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ โปรแกรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (EP) และโปรแกรมนักเรียนจีน

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลไปพัฒนาในปีการศึกษาถัดไป

6.3.2 กำกับ ติดตามการนิเทศการสอน 

     - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ และประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง กระบวนการขั้นตอน

     - กำกับ ติดตามและดำเนินงานการนิเทศ และติดตามการเรียนการสอน     

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปการประเมินไปวางแผนพัฒนาใน  ปีการศึกษาต่อไป     

6.3.3 กำกับ ติดตามการจัดกิจกรรมบูรณาการ

     - ประชุมวางแผนกำหนดแนวทาง 

     - ดำเนินกระบวนการตามขั้นตอน และจัดหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรม   

     - กำกับ ติดตาม การดำเนินการจัดกิจกรรมบูรณาการ   

     - ประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงาน

     - นำสรุปผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 กำกับ ติดตามการจัดระบบการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระ และ EP ให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร
- โรงเรียนใบบุญ จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน English Program (วันที่ 2 พ.ค. 2566)
- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- จัดการเรียนการสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- จัดการเรียนการสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 10 มิ.ย. 2566)
- ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 29 ก.ย. 2566)
- เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 24 ต.ค. 2566)
- จัดการเรียนการสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 24 ต.ค. 2566)
- จัดการเรียนการสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 4 พ.ย. 2566)
- ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 2 มี.ค. 2567)

แผนงาน : บริหารจัดการงานวิชาการให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep