กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566

สถานที่ อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

เวลา รายการ
08:15 - 09:45

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566

สถานที่:อาคาร Saint Gabriel (Saint Gabriel Hall)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ขรรค์ชัย ริทู

หมายเหตุ: -

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566

6.1.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.1.3 ประสานประธานในพิธีทำจดหมาย ลงปฏิทินกิจกรรมและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน

6.1.4 ซ้อมใหญ่พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566

6.1.5 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566

6.1.6 ประเมินและสรุปผลการดำเนินงาน

6.1.7 นำผลการประเมินไปพัฒนาการวางแผน ปฏิบัติการประจำปีในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566
- ขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการให้เกียรติเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 (วันที่ 26 พ.ค. 2566)
- พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2566 (วันที่ 26 พ.ค. 2566)

แผนงาน : สร้าง ส่งเสริม ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมการดำเนินชีวิตในแบบคาทอลิกตามคุณค่าพระคัมภีร์ให้แก่นักเรียนและบุคลากร โดยยึดแนวปฏิบัติตามจิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอภิบาล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep