กำหนดการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:15 - 15:45

ทำบุญพระประจำวันเกิด เนื่องในวันวิสาขบูชา

สถานที่:ลานกิจกรรม(ศาลามารีย์)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ
ม.ธนายุทธ นามวงค์
มิสศิริขวัญ วงศ์ศิริ

หมายเหตุ:

08:15 - 15:45

รับชมสาระความรู้วันวิสาขบูชาทางเว็บไซต์โรงเรียน และทำใบงานความรู้วันวิสาขบูชา

สถานที่:ห้องเรียน ป.1-ป.6

ผู้รับผิดชอบ: มิสพรฤดี จันทร์สอง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2231 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) การทำบุญพระประจำวันเกิด

2) ทำใบงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

3) ชมวิดีทัศน์เรื่องราววันวิสาขบูชา

4) การถวายสังฆทาน และปัจจัย  

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566)
- 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566) (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 26 พ.ค. 2566)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 30 พ.ค. 2566)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 31 พ.ค. 2566)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 1 มิ.ย. 2566)
- กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 2 มิ.ย. 2566)
- สิ้นสุด 6.2.3 กิจกรรมวันวิสาขบูชา (วันที่ 22 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566) (วันที่ 30 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep