กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1)

เวลา รายการ
17:00 - 18:00

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/1)

ผู้รับผิดชอบ: มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล

6.3.1 ศึกษา วิเคราะห์การสร้างและแนวทางพัฒนาเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน          

6.3.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานและผู้รับผิดชอบ

6.3.3 ตรวจเช็คการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

- ค่ากระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน 

6.3.4 ให้คำแนะนำการปรับปรุง/พัฒนาเครื่องมือวัดผลของครูตามมาตรฐานและตัวชี้วัดในแต่ละกลุ่มสาระฯ   

6.3.5 ประเมินและสรุปผลการสร้างเครื่องมือวัดผลฯ ของครูผู้สอน

6.3.6 รายงานผลการสร้าง และนำผลมาพัฒนาเครื่องมือวัดผลต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล
- 6.3 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (วันที่ 22 พ.ค. 2566)
- ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (วันที่ 23 พ.ค. 2566)
- ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และสุขศึกษา พลศึกษา (วันที่ 24 พ.ค. 2566)
- ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และการงานอาชีพ (วันที่ 25 พ.ค. 2566)
- ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (วันที่ 26 พ.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 1/2566 (ทาง E-Office) (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาส่ง ข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 1/2566 (ทาง E-mail: [email protected]) (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 6 มิ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 7 มิ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 8 มิ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 9 มิ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 12 มิ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา 2566 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง) (วันที่ 12 มิ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 2/2566 (ทาง E-Office) (วันที่ 29 มิ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาส่ง ข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 2/2566 (ทาง E-mail : [email protected]) (วันที่ 29 มิ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือวัด ต.1 + เกณฑ์การวัด และแบบสรุป+เครื่องมือวัดของอ่านคิดฯ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 10 ก.ค. 2566)
- ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 4 ส.ค. 2566)
- ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 1/2566 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 7 ส.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 7 ส.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 8 ส.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 9 ส.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 10 ส.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 11 ส.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 15 ส.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 16 ส.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 17 ส.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 18 ส.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 21 ส.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือวัด ต.1 + เกณฑ์การวัด และแบบสรุป+เครื่องมือวัดของอ่านคิดฯ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2/2566 (วันที่ 18 ก.ย. 2566)
- ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2566 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 6 ต.ค. 2566)
- ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 2/2566 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 9 ต.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2566 (วันที่ 25 ต.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2566 (วันที่ 26 ต.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2566 (วันที่ 27 ต.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2566 (วันที่ 30 ต.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 3/2566 (ทาง E-Office) (วันที่ 30 ต.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาส่ง ข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 3/2566 (ทาง E-mail : [email protected]) (วันที่ 30 ต.ค. 2566)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2566 (วันที่ 31 ต.ค. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 6 พ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 7 พ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 8 พ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 9 พ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 10 พ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 4/2566 (ทาง E-Office) (วันที่ 20 พ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาส่ง ข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 4/2566 (ทาง E-mail: [email protected]) (วันที่ 20 พ.ย. 2566)
- ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือวัด ต.1 + เกณฑ์การวัด และแบบสรุป+เครื่องมือวัดของอ่านคิดฯ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3/2566 (วันที่ 12 ธ.ค. 2566)
- ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2566 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 6 ม.ค. 2567)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2566 (วันที่ 8 ม.ค. 2567)
- ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 3/2566 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 9 ม.ค. 2567)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2566 (วันที่ 9 ม.ค. 2567)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2566 (วันที่ 10 ม.ค. 2567)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2566 (วันที่ 11 ม.ค. 2567)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2566 (วันที่ 12 ม.ค. 2567)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 15 ม.ค. 2567)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 16 ม.ค. 2567)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 17 ม.ค. 2567)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 18 ม.ค. 2567)
- ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2566 (ทางระบบ SWIS) (วันที่ 19 ม.ค. 2567)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2566 (วันที่ 19 ก.พ. 2567)
- ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือวัด ต.1 + เกณฑ์การวัด และแบบสรุป+เครื่องมือวัดของอ่านคิดฯ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 4/2566 (วันที่ 19 ก.พ. 2567)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2566 (วันที่ 20 ก.พ. 2567)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2566 (วันที่ 21 ก.พ. 2567)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2566 (วันที่ 22 ก.พ. 2567)
- งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2566 (วันที่ 23 ก.พ. 2567)
- ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 8 มี.ค. 2567)
- ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 4/2566 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (วันที่ 11 มี.ค. 2567)
- 6.3 การพัฒนาเครื่องมือวัดผล (วันที่ 30 เม.ย. 2567)

แผนงาน : 1.จัดทำทะเบียนนักเรียน เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน 2. รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep