กำหนดการ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566

ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 2/2566

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:30 - 17:00

ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 2/2566

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.5 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.5.1 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนการตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.5.2 ตรวจทานการทำคะแนนของครูผู้สอน

6.5.3 แจ้งให้ครูผู้ทำคะแนนผิดแก้ไขให้ถูกต้องพร้อมลงลายมือรับทราบข้อผิดพลาด        

6.5.4 ประมวลผลคะแนนผลการเรียนรู้ 

6.5.5 จัดทำรายงานผลการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคลให้ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทราบ

6.5.6 จัดทำข้อมูลนักเรียนรับเกียรติบัตร 

6.5.7 จัดทำสารสนเทศด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.5.8 ประเมินและสรุปผลการตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน

6.5.9 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.5 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน
- 6.5 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 9 ก.ย. 2566)
- ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 2/2566 (วันที่ 17 พ.ย. 2566)
- ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 3/2566 (วันที่ 9 ก.พ. 2567)
- ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 4/2566 (วันที่ 6 เม.ย. 2567)
- สิ้นสุด 6.5 การตรวจทานคะแนนและการรายงานผลการเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2567)

แผนงาน : 1.จัดทำทะเบียนนักเรียน เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน 2. รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep