กำหนดการ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567

จัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:00 - 17:00

จัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สถานที่:โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

ผู้รับผิดชอบ: มิสนงลักษณ์ สมบูรณ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 การทดสอบระดับชาติ

6.6 การทดสอบระดับชาติ

6.6.1 ศึกษา วิเคราะห์ แนวทางการทดสอบระดับ FSGST, O-NET และ NT

6.6.2 ประชุมคณะกรรมการวัดและประเมินผล เพื่อวางแผนรองรับการทดสอบระดับชาติ

6.6.3 ประสานครูผู้สอน เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยฝึกทำข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6.6.4 ทดสอบเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนโดยวัดความรู้จากข้อสอบตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

- ค่ากระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน 

6.6.5 จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ 

- ค่าจัดอาหารว่าง (O-NET และ NT) 

6.6.6 สรุปผลการทดสอบระดับชาติ     

6.6.7 นำผลการประเมินมาวางแผนพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 การทดสอบระดับชาติ
- 6.6 การทดสอบระดับชาติ (วันที่ 17 พ.ค. 2566)
- จัดสอบ CGPTA-FSG, FSGST นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 17 ม.ค. 2567)
- จัดสอบ CGPTA-FSG, FSGST นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 18 ม.ค. 2567)
- จัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 10 ก.พ. 2567)
- จัดสอบ NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 15 มี.ค. 2567)
- สิ้นสุด 6.6 การทดสอบระดับชาติ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)

แผนงาน : 1.จัดทำทะเบียนนักเรียน เอกสารหลักฐานทางการศึกษาตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบงานวัดผลของโรงเรียน 2. รายงานผลที่สะท้อนภาพความสำเร็จจริงของผู้เรียนตามเป้าหมายหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การยกระดับคุณภาพ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานทะเบียนและวัดผล


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep