กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2566

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/6)

เวลา รายการ
17:00 - 18:00

ประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/6)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุวิมล ชัยพรเจริญศรี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 15 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

6.1.1 รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ      

6.1.2 ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้  

6.1.3 ดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ 

6.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้    

6.1.5 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

6.1.6 นำสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการ

6.1.7 นำผลไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
- 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- ขอเชิญประชุมกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เรื่องการจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2566 (วันที่ 26 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระคณิตศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep