กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญประชุมกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ครัั้งที่ 1 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/2)

เวลา รายการ
17:00 - 18:00

ขอเชิญประชุมครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/2)

ผู้รับผิดชอบ: มิสพรฤดี จันทร์สอง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep