กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญประชุม กลุ่มสาระภาษาไทยครั้งที่1/2566 เรื่องการจัดการเรียนการสอน

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/3)

เวลา รายการ
17:00 - 18:00

ขอเชิญประชุมกลุ่มสาระภาษาไทย เรื่องการจัดการเรียนการสอน

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องเรียน ป. 4/3)

ผู้รับผิดชอบ: มิสธิดาพร ดอนไชย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 22 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระภาษาไทย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep