กำหนดการ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการจัดการเรียนการสอน

สถานที่ อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6)

เวลา รายการ
17:00 - 18:00

ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน

สถานที่:อาคารสามัคคีนฤมิต(ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ป.4-6)

ผู้รับผิดชอบ: มิสเกษสุดา คำลุน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

6.1.1 รับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ

6.1.2 ประชุมวางแผนชี้แจงครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.1.3 ดำเนินการตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ

6.1.4 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้

6.1.5 สรุปรายงานการประสานงานการดำเนินงานในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

6.1.6 นำสรุปรายงานส่งฝ่ายวิชาการเพื่อนำผลไปวางแผนพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1 บริหารจัดการงานในกลุ่มสาระตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ
- ประชุมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2566 เรื่องการจัดการเรียนการสอน (วันที่ 26 พ.ค. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep