กำหนดการ

วันที่ 14 มิถุนายน 2566

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

สถานที่ อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียน ป. 1- ป.6)

เวลา รายการ
14:00 - 15:45

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ุ 6 จัดทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2566

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต อาคารสามัคคีนฤมิต (ห้องเรียน ป. 1- ป.6)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุทธิรักษ์ ศรีวรรณ
ม.ฉัตรชัย กาญจนะวรรธนะ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2296 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.5 พิธีไหว้ครู (วันที่ 15 มิถุนายน 2566)

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสาน กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ประชุมติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม

1) การประกวดกล่าวนำบทไหว้ครู

2) คัดเลือกตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน (ชาย-หญิง) ถือพานไหว้ครู

3) ประกวดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

4) ฝึกซ้อมนักเรียนถือพานไหว้ครู

5) ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู

6) พิธีไหว้ครู

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.5 พิธีไหว้ครู (วันที่ 15 มิถุนายน 2566)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ฝึกซ้อมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฝึกซ้อมพิธีการไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 31 พ.ค. 2566)
- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 14 มิ.ย. 2566)
- พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 (วันที่ 15 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep