กำหนดการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ

สถานที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

เวลา รายการ
08:30 - 11:30

ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ

สถานที่:สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ: ม.จิตวิสุทธิ์ วังสม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน

6.8.1 จดหมายออก บันทึกข้อความ คำสั่ง

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดทำเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง ส่งมอบให้กับงานที่เกี่ยวข้องหรือส่งงานข้อมูลและสารสนเทศฝ่ายธุรการเพื่อออกเลข

- ส่งเอกสาร ไปยังหน่วยงานที่ต้องการติดต่อ

- เก็บบันทึกข้อมูลการจัดทำเอกสารเพื่อเก็บเป็นสถิติ

- ติดตามประเมินผลการจัดทำเอกสารเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.2 พิมพ์งานเอกสารของงานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดพิมพ์เอกสาร

- ตรวจสอบความถูกต้อง

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่มอบหมายให้ทันเวลาตามที่กำหนด

- บันทึกข้อมูลการจัดพิมพ์เอกสารและบันทึกความผิดพลาดของการจัดพิมพ์เอกสาร

- ติดตามประเมินผลการพิมพ์งานเอกสารของฝ่ายบุคลากรเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.3 จัดทำเอกสารงานวิเทศสัมพันธ์

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- จัดพิมพ์เอกสารในการขอ/ต่ออายุวีซ่า/เอกสารในการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเป็นประเภท Non-immigrant Type B/เอกสารในการขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน/แปลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับครูชาวต่างประเทศ/ ใบรับรองความประพฤติ /เอกสารที่ต้องติดอากรแสตมป์ (การขออนุญาตทำงาน/การขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/การรับบัตรคิวตรวจคนเข้าเมือง)/เอกสารในการขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม/พิมพ์ลายนิ้วมือ/เอกสารในการขอใบประกอบวิชาชีพครู/ใบผ่อนผันประกอบวิชาชีพครู/การจัดทำใบแจ้งเงินเดือนและเบิกเงินเดือนสำหรับครูชาวต่างประเทศ
- ตรวจสอบความถูกต้อง

- ส่งมอบเอกสารให้กับผู้ที่มอบหมายให้ทันเวลาตามที่กำหนด

- บันทึกข้อมูลการจัดพิมพ์เอกสารและบันทึกความผิดพลาดของการจัดพิมพ์เอกสาร

- ติดตามประเมินผลการพิมพ์งานเอกสารของฝ่ายบุคลากรเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

6.8.4 ประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงาน

- รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา

- วางแผนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการดำเนินงาน

- กำหนดปฏิทินการติดตาม ประสานงาน

- แจ้งปฏิทินการติดตามประสานงานแก่งานผู้เกี่ยวข้อง

- ดำเนินการกำกับ ติดตาม ประสานงานตามแผนงานที่วางไว้

- ดำเนินการสรุป รวบรวม จัดเก็บ รายงานการติดต่อประสานงาน

- ติดตามประเมินผลการประสาน ติดตาม งานภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อวางแผนการพัฒนาการดำเนินการในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.8 จัดทำเอกสาร พิมพ์งานเอกสารงานธุรการตามแผนปฏิบัติการประจำปี และประสานติดตามงานภายในและภายนอกหน่วยงาน
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 16 พ.ค. 2566)
- พาครูชาวต่างประเทศไปทำการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติก่อนเข้าทำงาน (วันที่ 23 พ.ค. 2566)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 25 พ.ค. 2566)
- ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ (วันที่ 1 มิ.ย. 2566)
- ไปยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (วันที่ 8 มิ.ย. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการโปรแกรมภาษาอังกฤษ ให้บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep