กำหนดการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพครั้งที่1/2566

สถานที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

เวลา รายการ
08:15 - 09:00

 ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพครั้งที่1/2566

สถานที่:อาคารมงฟอร์ต(ห้องเรียนเสริม 1)

ผู้รับผิดชอบ: ม.สงกรานต์ แสงแก้ว

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพครั้งที่1/2566 (วันที่ 29 พ.ค. 2566)

แผนงาน : บริหารจัดการและกำกับติดตามจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีให้บรรลุเป้าหมายที่ฝ่ายวิชาการกำหนด

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสาระการงานอาชีพ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep