กำหนดการ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ

สถานที่ ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์)

เวลา รายการ
08:30 - 09:00

ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (HKISO, HKICO, Big Bay Bei)

สถานที่:ลานกิจกรรม(อนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธีรพงษ์ กันธราช

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
•เอกสารจาก e-office
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.6 จัดเก็บและรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ

6.6.1 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

6.6.2 กำหนดกรอบการปฏิบัติงาน รูปแบบการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

6.6.3 ดำเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลรางวัลของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

6.6.4 ดำเนินการกำหนดวัน เวลา และประสานงานกับงานสื่อสารมวลชนในการถ่ายรูปเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของโรงเรียน

6.6.5 ประเมินและนำผลการประเมินไปวางแผนและพัฒนาในปีถัดไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.6 จัดเก็บและรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ
- 6.6 จัดเก็บและรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 18 พ.ค. 2566)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 29 พ.ค. 2566)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 30 พ.ค. 2566)
- ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 31 พ.ค. 2566)
- สิ้นสุด 6.6 จัดเก็บและรวบรวมผลงานนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2567)

แผนงาน : ดำเนินงานธุรการให้บรรลุตามเป้าหมายฝ่าย และจัดทำข้อมูลสารสนเทศของฝ่ายวิชาการให้เป็นไปตามข้อกำหนดงานสารสนเทศโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep