กำหนดการ

วันที่ 24 มิถุนายน 2559

ประชุมประจำเดือนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

สถานที่ บ้านเทพฯอาทร

เวลา รายการ
17.30 - 18.30

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ ประชุมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559

สถานที่:บ้านเทพฯ อาทร

ผู้รับผิดชอบ: ม.พรพิชัย กระบวนสุวรรณ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 7 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  -

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี


แผนงาน : ดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep