วันที่ 2 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ตัวแทนคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เข้าร่วมนำเสนอพิจารณางบประมาณโรงเรียน แก่คณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 27 ก.พ. 2566 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 24 ก.พ. 2566 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2565 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 23 ก.พ. 2566 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2565 ฝ่ายธุรการ - การเงิน และฝ่ายวิชาการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 22 ก.พ. 2566 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 4/2565 สำนักอำนวยการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี และโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน และฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2565 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายวิชาการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 3/2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป และะสำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 9 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมวางแผนการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2566 (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป และสำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2565 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร และฝ่ายวิชาการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 19 ก.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 2/2565 ฝ่ายธุรการ - การเงิน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 สำนักผู้อำนวยการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 18 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายธุรการ-การเงิน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 12 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 8 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายพัฒนาบุคลากร (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายกิจการนักเรียน (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศ ติดตามแผนงาน โครงการ ครั้งที่ 1/2565 ฝ่ายวิชาการ (งานนโยบายแผนและกำกับติดตาม)