วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระการงานอาชีพประจำเดือนมกราคม (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนครูกลุ่มสาระการงานอาชีพ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 15 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมวางแผนการจัดโครงการค่ายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การง่านอาชีพประจำปี2565 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ประจำเดือนกันยายน 2565 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กำกับ ติดตามแผนงานกลุ่มสาระการงานอาชีพครั้งที่ 2/2565 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 26 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 24 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครั้งที่ 1 (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 10 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ก่ารงานอาชีพ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)
วันที่ 20 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี)