วันที่ 7 มี.ค. 2566 กิจกรรม: บุคลากรนำเสนอผลงานเพื่อขอปรับวุฒิการศึกษา ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 6 ก.พ. 2566 กิจกรรม: การสอบสอนครูใหม่ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 ก.พ. 2566 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 ก.พ. 2566 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 19 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 12 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 12 ม.ค. 2566 กิจกรรม: สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่งานบัญชี ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การบันทึกภาพของนักการและพนักงานของโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 10 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 พ.ย. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน ครูวิทยาศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบคัดเลือกครูสอนวิชาภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่ง บรรณารักษ์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนครูคณิตศาสตร์ IE ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอนและพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)