วันที่ 8 เม.ย. 2566 กิจกรรม: แจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน(ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 15 มี.ค. 2566 กิจกรรม: จัดสอบ NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนมีนาคม งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูส่งคะแนน ครั้งที่ 4/2565 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 มี.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 มี.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 มี.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 มี.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 มี.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.พ. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.พ. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 24 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูส่งใบคะแนนเก็บตอนที่ 1 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของหัวคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานของงานธุรการฯ ฝ่ายวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือ+เกณฑ์การวัดประจำวิชาและแบบสรุป+เครื่องมือวัดอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 11 ก.พ. 2566 กิจกรรม: จัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 4/2565 (งานห้องสมุด)
วันที่ 3 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "Healthy" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "The Wizarding World of Harry Potter" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "The colourful light of Science and Art" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง “MCP START UP” (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: จัดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษที่อ้างอิงมาตรฐานระดับ International (Cambridge: YLE) นักเรียนระดับชั้น ป.2, ป.4 และ ป.6 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 27 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "มัน มัน(ส์)" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นำส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมบูรณาการ ครั้งที่ 2/2565 เรื่อง "ECO-HERO Kids" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 17/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับเลือกเป็นเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ และถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การสอบวัดระดับภาษาจีนขั้นพื้นฐาน YCT 1 ของนักเรียนระดับชั้น ป.6 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 19 ม.ค. 2566 กิจกรรม: บันทึกภาพนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ระดับชั้น ป.6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 19 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 16/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: สวัสดีปีใหม่ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 16 ม.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 16 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 13 ม.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 13 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 12 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ผู้อำนวยการร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ม.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 12 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 12 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูและบุคลากร เรื่อง การจัดกิจกรรม Summer Course 2023 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 5 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูส่งคะแนน ครั้งที่ 3/2565 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ม.ค. 2566 กิจกรรม: เรื่อง อบรมสัมมนาวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอน และพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 6 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารนักเรียนชาวต่างประเทศ Ms.Keqing Hu เพื่อขอหนังสือรับรอง (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 ม.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 15/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ม.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ม.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนมกราคม งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 23 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 23 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมินผลกิจกรรม "The Haunted Halloween 2022" (งานวิจัย)
วันที่ 21 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ไปรับหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานของงานธุรการฯ ฝ่ายวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายวิชาการนำของที่ระลึกมอบให้แก่คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมินผลการจัดค่ายภาษาจีน “MCP’s Journey to China” (งานวิจัย)
วันที่ 19 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 16 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ “MCP Start Up” (งานวิจัย)
วันที่ 15 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมินค่าย “Inspire Your Passion 2” (งานวิจัย)
วันที่ 15 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรต่อต้านทุจริต (งานหลักสูตร)
วันที่ 14 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมินกระบวนการรับมอบตัวนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานวิจัย)
วันที่ 14 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ไปรับใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมินผลกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้นป.3 และ ป.4 (งานวิจัย)
วันที่ 7 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมินผลกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้นป.5 และ ป.6 (งานวิจัย)
วันที่ 7 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมินผลโครงการค่าย Arts Recreation สร้างสรรค์ นันทนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานวิจัย)
วันที่ 6 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนธันวาคม งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือ+เกณฑ์การวัดประจำวิชาและแบบสรุป+เครื่องมือวัดอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมินกิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียน English Program ระดับชั้น ป.1 และ ป.2 (งานวิจัย)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนที่2 ปี2565 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 14/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Miss.Janine Yunting Celestial (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 29 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน MCP’s Journey to China (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 หลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ไปยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางนำคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร "พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ไปรับใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ไปยื่นขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ดูสถานที่จัดกิจกรรมทัศนศึกษา (EP Field Trips) 2022 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมทีมงานนิเทศการสอน ภาคเรียนที่2/2565 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 13/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ, และตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 4/2565 (ทาง e-office) ส่งข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 4/2565 (ทาง e-mail) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 4 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) ของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 พ.ย. 2565 กิจกรรม: เริ่มการเรียนการสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ไปสอบถามเรื่องการต่ออายุวีซ่า ผ.30 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 3/2565 (งานห้องสมุด)
วันที่ 4 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ไปส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองนักเรียน Ms.Luoyu Li (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ไปเป็นพยานในการขอเลขประจำตัว 13 หลัก ของนักเรียนชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรม The Haunted Halloween 2022 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 30 ต.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ต.ค. 2565 กิจกรรม: หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 29 ต.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ต.ค. 2565 กิจกรรม: หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 28 ต.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ต.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ต.ค. 2565 กิจกรรม: หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 28 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่5/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 12/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ, และตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 3/2565 (ทาง e-office) ส่งข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 3/2565 (ทาง e-mail) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ต.ค. 2565 กิจกรรม: หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 2/2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: เริ่มการเรียนการสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ต.ค. 2565 กิจกรรม: เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานของงานธุรการฯ ฝ่ายวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 11 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 2/2565 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนตุลาคม งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 ต.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมิน กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีสืบชะตาหลวง เนื่องในโอกาสฉลอง 90 ปี มงฟอร์ตวิทยาลัย และเปิดใช้ห้องธรรมจริยา (งานวิจัย)
วันที่ 6 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 ต.ค. 2565 กิจกรรม: สะท้อนผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากผู้นิเทศภายนอกภาคเรียนที่1/2565 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 5 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ต.ค. 2565 กิจกรรม: สะท้อนผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากผู้นิเทศภายนอกภาคเรียนที่1/2565 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 4 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Miss.Aileen Tagalawan Dumagan และ Mr.James Francis Kennedy (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ต.ค. 2565 กิจกรรม: สะท้อนผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจากผู้นิเทศภายนอกภาคเรียนที่1/2565 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 3 ต.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.ย. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.ย. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.ย. 2565 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศ Mister Brock Anthony Craig ไปถ่ายรูปยืนยันตัวตน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 27 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.ย. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ก.ย. 2565 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศ Mister Brock Anthony Craig ไปเปลี่ยนประเภทวีซ่า (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ก.ย. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 23 ก.ย. 2565 กิจกรรม: งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ,โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ,โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา (งานวิจัย)
วันที่ 23 ก.ย. 2565 กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (English Program) (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูส่งใบคะแนนเก็บตอนที่ 1 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของหัวคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ศึกษาดูงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่2 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: งานวิจัยรับแบบสำรวจคืนจากโรงเรียนอนุบาลภัททิรา,โรงเรียนสหวิทย์พิมานเชียงใหม่,โรงเรียนบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่ ,โรงเรียนบ้านคุณหมอ,โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ,โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ (งานวิจัย)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ (English Program) (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 22 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 11/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองในการขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าของ Mr.Dylan Lucas Roberts Blood (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 21 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ติตามแผนงานโครงการงานนิเทศการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2565 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานของงานธุรการฯ ฝ่ายวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือ+เกณฑ์การวัดประจำวิชาและแบบสรุป+เครื่องมือวัดอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 16 ก.ย. 2565 กิจกรรม: งานวิจัยแจกแบบสำรวจโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต ,โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ,โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่,โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา (งานวิจัย)
วันที่ 16 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ภราดาดร.ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ มอบเหรียญรางวัล เกียรติบัตร แก่นักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 ที่ได้รับรางวัลในกิจกรรม English Speaking Contest 2022 กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และกล่าวโอวาทแก่นักเรียน (งานห้องสมุด)
วันที่ 15 ก.ย. 2565 กิจกรรม: งานวิจัยแจกแบบสำรวจโรงเรียนอนุบาลภัททิรา,โรงเรียนสหวิทย์พิมานเชียงใหม่,โรงเรียนบ้านเด็กเนอร์สเซอรี่ ,โรงเรียนบ้านคุณหมอ,โรงเรียนอนุบาลสุขประเสริฐ,โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ (งานวิจัย)
วันที่ 15 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสิงคโปร์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเยี่ยมชมโรงเรียน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ไปรับหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Ms.Zhifei Liang (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 14 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมถวายความอาลัยแด่ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ( Queen Elizabeth II ) แห่งสหราชอาณาจักร (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูที่เข้าร่วมโครงการ MCP October Course 2022 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ของนักเรียนระดับชั้น ป.1 -ป.6 (งานบริหารโปรแกรมนักเรียนจีน)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Mr.Lawrence Francisco Manalo และ Miss.Reinelda Paez Fernandez (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 9 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.1 และ ป.4 (งานห้องสมุด)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.2 และ ป.5 (งานห้องสมุด)
วันที่ 8 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 10/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้น ป.3 และ ป.6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ไปส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ Ms.Zhifei Liang (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมเสริมความรู้ สัปดาห์ห้องสมุด (งานห้องสมุด)
วันที่ 5 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนกันยายน งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Ms.Diann P. Fernandez (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "เรื่องกล้วย ๆ" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 31 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองครูชาวต่างประเทศ Mr.Brock Anthony Craig (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 31 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "The secret meaning of lotus" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 30 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 3 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "Bamboo for Life" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 27 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 26 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "Water World" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 26 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "Colours of Life" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบคัดเลือก (งานห้องสมุด)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จัดกิจกรรมบูรณาการ ภาคเรียนที่ 1/2565 เรื่อง "งามคู่แผ่นดิน หัตถศิลป์ถิ่นไทย" (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 9/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 24 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบคัดเลือก (งานห้องสมุด)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบคัดเลือก (งานห้องสมุด)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 แบบไม่นัดหมาย (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขัน English Speaking Contest 2022 รอบคัดเลือก (งานห้องสมุด)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ส.ค. 2565 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (งานหลักสูตร)
วันที่ 19 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 19 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ส.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ส.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ MR.JASON Y. CELESTIAL (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 16 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 15 ส.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 14 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 13 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 12 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 11 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 11 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประกาศผลการสอบภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 10 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประกาศผลการสอบภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันสุนทรภู่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานวิจัย)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ Mr.James Kelly (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 9 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประกาศผลการสอบภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 ส.ค. 2565 กิจกรรม: รับสมัครนักเรียนที่สนใจแข่งขัน English Speaking Contest กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด 2022 (งานห้องสมุด)
วันที่ 8 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประกาศผลการสอบภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 2/2565 (งานห้องสมุด)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูส่งคะแนน ครั้งที่ 1/2565 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของ Mr.Charnel Petalcorin Maluenda (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 4 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ส.ค. 2565 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ไปยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ MS.SHIAREN B. MACAYA (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 2 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมครูผู้สอนรายวิชาดนตรีเรื่องการจัดการเรียนการสอน (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนสิงหาคม งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 31 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 31 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ไปยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ MR.JAY ALEXANDER HINCKLEY (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 24 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 24 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 23 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 23 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ก.ค. 2565 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากผลการนิเทศโดยบุคคลภายนอก (งานหลักสูตร)
วันที่ 20 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากผลการนิเทศโดยบุคคลภายนอก (งานหลักสูตร)
วันที่ 18 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การอบรมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากผลการนิเทศโดยบุคคลภายนอก วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 12 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูส่งใบคะแนนเก็บตอนที่ 1 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของหัวคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 11 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ MR.GARETT ZACHARY MADU (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือ+เกณฑ์การวัดประจำวิชาและแบบสรุป+เครื่องมือวัดอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1/2565 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: มอบโล่ยอดนักอ่าน กิจกรรม My Book Review ปี 9 (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 8/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: งานวิจัยและงานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการ พบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน (งานวิจัย)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ MR.SIMON JON DEAN และ MISS JANICE YUNTING CELESTIAL (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: สรุปประเมินกิจกรรมพันธสัญญา ประจำปีการศึกษา 2565 (งานวิจัย)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 7/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นำหนังสือแจ้งพ้นสภาพการเป็นนักเรียน MR. SWAN PYAE AUNG ไปยื่นเพิ่มเติม (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 6/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นำกระเช้าผลไม้ไปเยี่ยมไข้ MISS SHIAREN BRIONES MACAYA (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 20 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2565 ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ไปส่งหนังสือขอเปลี่ยนประเภทวีซ่าครูชาวต่างประเทศ MR.DYLAN LUCAS ROBERTS BLOOD (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 5/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูใหม่ (ครูทดลองงาน)ครั้งที่2 (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ, และตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 2/2565 (ทาง e-office) ส่งข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 2/2565 (ทาง e-mail) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 14 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ไปสำนักงานคุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสอบถามเกี่ยวกับเอกสารต่ออายุใบประกอบวิชาชีพครูชาวต่างประเทศ ( 5 ปี ) (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล (งานหลักสูตร)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2565 ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 11 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เริ่มการเรียนการสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของ Mr.Timothy Douglas Van Sickle (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: อบรมครูใหม่ในการจัดทำคะแนน (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: กำหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 2565 ตลอดเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 9 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 4/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 8 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา 2565 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระดับชั้น ป.1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: เปิดรับสมัครนักเรียนช่วยงานห้องสมุด ระดับชั้น ป.3 - ป.6 (งานห้องสมุด)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนมิถุนายน งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: อบรมครูผู้สอน(ใหม่) ในการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอน (งานหลักสูตร)
วันที่ 3 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมทีมงานนิเทศการสอน (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมงานห้องสมุด ครั้งที่ 1/2565 (งานห้องสมุด)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 3/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: นิเทศการจัดการเรียนการสอนครูใหม่ (ครูทดลองงาน) (งานนิเทศการสอน)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และกรอกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2565 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: หัวหน้ากลุ่มสาระตรวจประเมินการจัดทำหลักสูตรฉบับครูผู้สอนภาคเรียนที่ 1/2565 (งานหลักสูตร)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ไปยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ Mr.Spencer D. Smith (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศของ MRS.MARIAN CAPISPISAN DELAS ARMAS และ MISS MARY JEAN YUNTING CELESTIAL (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: งานวิจัยนำจดหมายขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ไปยื่นแก่คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งานวิจัย)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ, และตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 1/2565 (ทาง e-office) ส่งข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 1/2565 (ทาง e-mail) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: จัดทำเอกสารยกเลิกใบอนุญาตทำงานของ Mr.Spencer D. Smith (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมชี้แจงและมอบหมายงานของงานธุรการฯ ฝ่ายวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เริ่มการเรียนการสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)