วันที่ 8 มี.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 11/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 22 ก.พ. 2566 กิจกรรม: งานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 8 ก.พ. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 10/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 30 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 26 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 19 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 16 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ผู้บริหารและคณะครูเข้ารับรางวัลครูดีเด่นระดับประถมศึกษา เนื่องในวันครู ประจำปีการศึกษา 2565 ของสมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 ม.ค. 2566 กิจกรรม: คณะครูร่วมพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ สมาคมสถานศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2566 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ม.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูที่เกษียณอายุ ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 12 ม.ค. 2566 กิจกรรม: สอบข้อเขียน และสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่งานบัญชี ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 11 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การบันทึกภาพของนักการและพนักงานของโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 10 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การบันทึกภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 ม.ค. 2566 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและพบคณาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของโรงเรียน ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ม.ค. 2566 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำหลักสูตรตำรากลางภาษาอังกฤษวิชา Mathematics และScience (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 26 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: คณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานศพบิดาครูหทัยกาญจน์ ดวงรักษ์ งานวัดและประเมินผล ฝ่ายวิชาการ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: กิจกรรมวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมชมรมกีฬาสากลผู้ปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางต่ออายุใบอนุญาตทำงานและการพิสูจน์สัญชาติคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนาม (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 9 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพมารดา นางสาวประกาย กัณทะวงค์ พนักงานโรงอาหาร (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรวมทีมคณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการอบรม สุขภาพทางเลือกในวิถีถัดไป Alternative health in the Next Normal (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 1 ธ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่3/2565 (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 29 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประจำปี 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 25 พ.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 พ.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการอบรมผู้ประสานงานเพื่อการเผยแพร่จิตตารมณ์นักบุญมงฟอร์ต (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 23 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจการลงชื่อโต๊ะจัดเลี้ยงงานครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การอบรม Active Shooter หนี ซ่อน สู้ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 21 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมการแสดงครูใหม่ งานครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 7 พ.ย. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 3 พ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 2 พ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมวันครอบครัวมงฟอร์ต ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูวิทยาศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 ต.ค. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์ และสอบข้อเขียน ครูวิทยาศาสตร์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 6 ต.ค. 2565 กิจกรรม: การอบรมเชิงปฏิบัติการ LEGO® Education WeDo 2.0 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 5 ต.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 6/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 5 ต.ค. 2565 กิจกรรม: คณะภราดาและผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 ต.ค. 2565 กิจกรรม: คณะภราดาและผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 ต.ค. 2565 กิจกรรม: คณะภราดาและผู้บริหารเข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 20 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในสาระภาษาไทย ครั้งที่ 3 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 13 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในสาระภาษาไทย ครั้งที่ 2 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 7 ก.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 5/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 6 ก.ย. 2565 กิจกรรม: การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนในสาระภาษาไทย (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 30 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2565 กิจกรรม: เจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแก่บุคลากรที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 ส.ค. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่2/2565 (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 ส.ค. 2565 กิจกรรม: คณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 11 ส.ค. 2565 กิจกรรม: คณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 ส.ค. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนตำแหน่งครูภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 25 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบคัดเลือกครูสอนวิชาภาษาไทย ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงาน ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงาน ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีของครู บุคลากรทางการศึกษา นักการ และพนักงาน ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2565 กิจกรรม: คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมงานศพมารดาครูสิริกาญจน์ พรหมวงศ์ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 ก.ค. 2565 กิจกรรม: คณะผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมงานศพมารดาครูฐาปนี จันทร์แว่น ครูผู้สอนภาษาไทย ชั้น ป.3 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ก.ค. 2565 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับทีมบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 11 ก.ค. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพมารดา ม.ประสิทธิ์ ฟองผล และครูนิภา ฟองผล (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 10 ก.ค. 2565 กิจกรรม: คณะครูเข้าร่วมงานศพมารดา ม.ประสิทธิ์ ฟองผลและครูนิภา ฟองผล (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 ก.ค. 2565 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 30 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 28 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ครูและบุคลากรทางการศึกษาวัดขนาดตัวชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกบัตรประกันอุบัติเหตุ ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 21 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่ง บรรณารักษ์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 17 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนครูคณิตศาสตร์ IE ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2564 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ฝ่ายธุรการ-การเงิน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 15 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: บุคลากรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องครั้งที่1/2565 (ออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex ) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 14 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 2/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพนายกันธิ น้อยพาน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอนและพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 7 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมงานศพบิดาของครูจิณห์พิชญา จิณห์มรรคา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบสอนครูภาษาอังกฤษ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 27 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 26 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสอบคัดเลือกตำแหน่งครูผู้สอน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรร่วมกับฝ่ายธุรการ-การเงินสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงาน ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 24 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 23 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 20 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการแบ่งปันความรู้ทางกฤตภาคออนไลน์ (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 18 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2565 (งานบริหารงานฝ่ายบุคลากร)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์จะตัดชุดสูทครูของโรงเรียน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 17 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่มีความประสงค์ซื้อเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2565 เพิ่มเติม (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ครูอุไร ชัยคำวัง เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 14 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 13 พ.ค. 2565 กิจกรรม: บุคลลากรเข้าร่วมการอบรม เรื่อง กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ผ่านระบบ Zoom Meeting (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 12 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 4 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 พ.ค. 2565 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรประชุมเตรียมการจัดสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 2 พ.ค. 2565 กิจกรรม: การทัศนศึกษาของนักการและพนักงานโรงเรียน (งานพัฒนาบุคลากร)