วันที่ 22 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 10 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ตัวแทนคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 24 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญเข้าร่วมวิพากษ ์รายงานผลการประเมินตนเอง SAR และ E-SAR ปีการศึกษา 2565 (งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา)
วันที่ 19 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมเพื่อร่วมรับฟังและพิจารณาเกณฑ์การประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียน (งานบริหารงานสำนักผู้อำนวยการ)