วันที่ 6 เม.ย. 2567 กิจกรรม: ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 15 มี.ค. 2567 กิจกรรม: จัดสอบ NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 11 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 4/2566 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 มี.ค. 2567 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือน มีนาคม 2567 งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 มี.ค. 2567 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 มี.ค. 2567 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 มี.ค. 2567 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 มี.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.พ. 2567 กิจกรรม: งานธุรการฝ่ายวิชาการ จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.พ. 2567 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 4/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 23 ก.พ. 2567 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 23 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ครูส่งใบคะแนนตอนที่ 1 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของหัวคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ก.พ. 2567 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 31/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2567 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน ครั้งที่ 5/2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ก.พ. 2567 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ก.พ. 2567 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.พ. 2567 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือวัด ต.1 + เกณฑ์การวัด และแบบสรุป+เครื่องมือวัดของอ่านคิดฯ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 4/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 15 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 30/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ก.พ. 2567 กิจกรรม: จัดสอบ O-NET นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 3/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 29/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 8/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 ก.พ. 2567 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 28/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 25 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 27/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 19 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ม.ค. 2567 กิจกรรม: จัดสอบ CGPTA-FSG, FSGST นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 26/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 17 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 ม.ค. 2567 กิจกรรม: จัดสอบ CGPTA-FSG, FSGST นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 16 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 15 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 4/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 11 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 25/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 3/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 24/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ม.ค. 2567 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือน มกราคม 2567 งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 3/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 3/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 15 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูส่งใบคะแนนตอนที่ 1 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของหัวคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 3/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 14 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 23/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน ครั้งที่ 4/2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือวัด ต.1 + เกณฑ์การวัด และแบบสรุป+เครื่องมือวัดของอ่านคิดฯ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 3/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 22/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 6/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2566 งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 21/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 23 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 20/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 4/2566 (ทาง E-Office) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง ข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 4/2566 (ทาง E-mail: [email protected]) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 16 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 19/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 10 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 18/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 5/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 3/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 พ.ย. 2566 กิจกรรม: จัดการเรียนการสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 พ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 17/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 1 พ.ย. 2566 กิจกรรม: งานธุรการฝ่ายวิชาการ จัดทำเอกสารประกอบการเรียน ปีการศึกษา 2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 ต.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ต.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ต.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 3/2566 (ทาง E-Office) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง ข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 3/2566 (ทาง E-mail : [email protected]) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ต.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ต.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ต.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ต.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ต.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ต.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 24 ต.ค. 2566 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน ครั้งที่ 3/2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 24 ต.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 24 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 24 ต.ค. 2566 กิจกรรม: เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 ต.ค. 2566 กิจกรรม: จัดการเรียนการสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 2/2566 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2566 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 5 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2566 งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ต.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ต.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.ย. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 28 ก.ย. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.ย. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ก.ย. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ก.ย. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 2/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูส่งใบคะแนนตอนที่ 1 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของหัวคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 16/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 20 ก.ย. 2566 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน ครั้งที่ 2/2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือวัด ต.1 + เกณฑ์การวัด และแบบสรุป+เครื่องมือวัดของอ่านคิดฯ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 14 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 15/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 12 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 8 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 9 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ประกาศผลการเรียนและแจกเอกสารรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ปพ.6:สมุดพก) ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 14/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 4/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 4 ก.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือน กันยายน 2566 งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 31 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 13/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 7 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 24 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 12/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 21 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 11/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 15 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 6 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 15 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 2/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 11 ส.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 ส.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 ส.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 10/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 ส.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 ส.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 3/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 ส.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 ส.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ส.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูส่งคะแนนทั้งหมดของครั้งที่ 1/2566 ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ส.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ ตรวจติดตามเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามตัวชี้วัดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯ ทุกรายวิชา ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2566 งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ส.ค. 2566 กิจกรรม: นักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) เรียนซ่อมเสริมและสอบซ่อมกับครูประจำวิชา ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ภาคทฤษฎี (มผ) ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 4 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูรับใบคะแนน Report จากระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (ปพ.5, อ่านคิดฯ คุณลักษณะฯและสมรรถนะฯ) ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 3 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 9/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 2 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 2 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 ส.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 31 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 31 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 28 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 27 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 5 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 24 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 24 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 24 ก.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 21 ก.ค. 2566 กิจกรรม: งานวัดผลฯ จัดสอบนักเรียนที่ขาดสอบวัดผลฯ ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ก.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 20 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 19 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ก.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 ก.ค. 2566 กิจกรรม: สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนสอบตอนที่ 2 (เฉพาะอัตนัยแบบเขียนตอบ)ครั้งที่ 1/2566 ทางระบบ SWIS (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 17 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาบันทึกคะแนนเก็บตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ลงระบบ SWIS ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 14 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูส่งใบคะแนนตอนที่ 1 ให้หัวหน้ากลุ่มสาระฯ เพื่อตรวจทานความเรียบร้อยของหัวคะแนนตอนที่ 1 คะแนนอ่านคิดฯ คุณลักษณะฯ และสมรรถนะฯ ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 13 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 8/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 11 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 4 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่งเครื่องมือวัด ต.1 + เกณฑ์การวัด และแบบสรุป+เครื่องมือวัดของอ่านคิดฯ คุณลักษณะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1/2566 (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 7/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 5 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 2/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566 งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 30 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำชั้นส่งบัญชีเรียกชื่อนักเรียน(เล่มชมพู) เพื่อให้ผู้อำนวยการลงนาม (เดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 2/2566 (ทาง E-Office) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง ข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 2/2566 (ทาง E-mail : [email protected]) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 6/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 27 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 3 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 22 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 5/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 4/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 13 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 2 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 12 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 12 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่งตารางวิเคราะห์ตัวชี้วัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดตลอดปีการศึกษา 2566 (ระบุตัวชี้วัดในตารางครบทั้ง 4 ครั้ง) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 10 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: จัดการเรียนการสอนโครงการเพลิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง การจัดกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ไปยื่นเอกสารขอใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การจัดกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 8 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 3/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การจัดกิจกรรมพันธสัญญา ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมบุคลากรฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประเมินพัฒนาการทักษะการอ่านและทักษะการเขียนของนักเรียนป.1 ครั้งที่1/2566 (งานการเรียนการสอนและการนิเทศ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมชี้แจงครูชาวต่างประเทศใหม่แผนก English Program เกี่ยวกับรายละเอียดการทำหัวคะแนนสอบ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาแจ้งหัวคะแนนเก็บตอนที่ 1 และบันทึกเนื้อหาออกสอบ ครั้งที่ 1/2566 (ทางระบบ SWIS) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2566 งานทะเบียนและวัดผล (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการงานการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศการสอน (งานการเรียนการสอนและการนิเทศ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ไปส่งเอกสารขอหนังสือรับรองนักเรียนชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ผู้อำนวยการมอบโล่รางวัลยอดนักอ่านและเกียรติบัตร กิจกรรม My book review ปี 10 ปีการศึกษา 2565 (งานห้องสมุด)
วันที่ 30 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นักเรียนระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศ ฝ่ายวิชาการ ประชุมชี้แจงและมอบหมายงาน ครั้งที่ 1/2566 (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ถ่ายภาพนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง Main Concept, ตารางวิเคราะห์ข้อสอบและตารางวิเคราะห์หน่วยฯ ครั้งที่ 1/2566 (ทาง E-Office) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ครูประจำวิชาส่ง ข้อสอบและข้อสอบซ่อม ครั้งที่ 1/2566 (ทาง E-mail: [email protected]) (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 26 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นักเรียนระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 26 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 25 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด นักเรียนระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 25 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และการงานอาชีพ (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 25 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 24 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดนักเรียนระดับชั้น ป. 1 (งานห้องสมุด)
วันที่ 24 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ และสุขศึกษา พลศึกษา (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 23 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญคุณครูแผนก English Program เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการส่งงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝ่ายวิชาการและการปฏิบัติงานของครูในหลักสูตร English Program ครั้งที่ 1 (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 พ.ค. 2566 กิจกรรม: พาครูชาวต่างประเทศไปทำการพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบประวัติก่อนเข้าทำงาน (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 23 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 22 พ.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรม B2S Club School Roadshow "หนูน้อยรักการอ่าน ยิ่งอ่าน ยิ่งสร้างแรงบันดาลใจ"  (งานห้องสมุด)
วันที่ 22 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการทบทวนหลักการวัดผลและการสร้างข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (งานทะเบียนและวัดผล)
วันที่ 18 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมงานห้องสมุดประจำเดือน ครั้งที่ 1/2566 (งานห้องสมุด)
วันที่ 18 พ.ค. 2566 กิจกรรม: เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 18 พ.ค. 2566 กิจกรรม: จัดการเรียนการสอนโครงการดูแลนักเรียนหลังเลิกเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)
วันที่ 16 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ไปต่ออายุใบอนุญาตทำงานของครูชาวต่างประเทศ (งานบริหารโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ)
วันที่ 2 พ.ค. 2566 กิจกรรม: โรงเรียนใบบุญ จังหวัดลำพูน เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน English Program (งานบริหารงานฝ่ายวิชาการ)