วันที่ 16 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 11 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 9 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายธุรการ-การเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 6 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2566 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 26 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมพิจารณาคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพครูและโรงพยาบาลฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)
วันที่ 23 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (งานบริหารงานฝ่ายธุรการ-การเงิน)
วันที่ 4 เม.ย. 2566 กิจกรรม: ประชุมพิจารณาคัดเลือกร้านจำหน่ายเนคไทค์และบริษัทตรวจสุขภาพครูและบุคลากร (งานจัดซื้อ-จัดจ้าง)