วันที่ 5 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: หยุดวันวิสาขบูชา (งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ขอเชิญประชุมฝ่ายบริหารทั่วไป ครั้งที่ 1/2566 (งานบริหารงานฝ่ายบริหารทั่วไป)