วันที่ 22 ธ.ค. 2566 กิจกรรม: กิจกรรมวันครอบครัวมงฟอร์ต ประจำปีการศึกษา 2566 (22 ธันวาคม 2566 ) (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 12 ส.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 3 สถาบัน MC MCP และ ALP (12 สิงหาคม 2566) (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 4 ก.ค. 2566 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีของครู นักการ และพนักงาน ปีการศึกษา 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 3 ก.ค. 2566 กิจกรรม: การตรวจสุขภาพประจำปีของครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง เชิดชูครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอก ปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การมอบรางวัลครูและบุคลากรที่มีสถิติการมาปฏิบัติงาน โดยไม่ขาด ไม่ลา ไม่มาสาย ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตแก่ครูและบุคลากรที่ทำงานนานปี ประจำปีการศึกษา 2565 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การมอบเงินรางวัลผลงานตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565 อยู่ในระดับดีขึ้นไป (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานศพมารดา นางจิรพันธ์ ประอินทร์ พนักงานทำความสะอาด ฝ่ายบริหารทั่วไป (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกชุดฟอร์มพนักงาน (ชุดช้อป ชุดซาฟารี) (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 7 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู 3 สถาบัน (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 2 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: มาสเตอร์จิรศักดิ์  ศรีสุขประภัสสร  คณะกรรมการบริหารงานระดับชั้นป.3/ครูสอนสังคมศึกษาฯ ชั้น ป.3 เข้ารับประกาศเกียรติคุณบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 1 มิ.ย. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 31 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 30 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 29 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูรับการตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 25 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ประชุมฝ่ายพัฒนาบุคลากร (งานธุรการและข้อมูลสารสนเทศฝ่ายพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 24 พ.ค. 2566 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 24 พ.ค. 2566 กิจกรรม: สอบสัมภาษณ์พนักงานโรงอาหาร ( งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน)
วันที่ 23 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกปีการศึกษา 2566 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 22 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2566 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 22 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร เข้าร่วมงานศพบิดา มาสเตอร์วิทยา ดวงจิต ครูที่ปรึกษา ป.5/4 และครูสอนดนตรี ป.5-6 (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจกเสื้อชมรมครู ปีการศึกษา 2566 แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา (งานส่งเสริมสวัสดิการ)
วันที่ 19 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรายละเอียดการส่งรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก ปีการศึกษา 2566 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรสำรวจรายชื่อครูที่กำลังศึกษาในปีการศึกษา 2566 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 19 พ.ค. 2566 กิจกรรม: ฝ่ายพัฒนาบุคลากรแจ้งรูปแบบการแบ่งปันความรู้ในปีการศึกษา 2566 (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 16 พ.ค. 2566 กิจกรรม: การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 2) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 15 พ.ค. 2566 กิจกรรม: การสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (วันที่ 1) (งานพัฒนาบุคลากร)
วันที่ 3 พ.ค. 2566 กิจกรรม: การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม กับตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ (งานส่งเสริมสวัสดิการ)