การโอนเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร  และค่าช่วยเหลือบุตร


                                                                                        14  มกราคม  2551

เรื่อง  การโอนเงินสวัสดิการ

เรียน  คุณครูและมาสเตอร์

          ตามที่ทางคุณครู และมาสเตอร์ ได้ยื่นเอกสารการขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล  ค่าการศึกษาบุตร  และค่าช่วยเหลือบุตร ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน  2550  ให้กับทางงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ  นั้น
          ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1  ได้ทำการโอนเงินสวัสดิการดังกล่าวของครูเข้าบัญชีของครูแต่ละท่านเรียบร้อยแล้ว ทางงานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ จึงขอแจ้งให้คุณครูและมาสเตอร์ ที่ยื่นเรื่องขอเบิกในช่วงดังกล่าว ได้ทำการตรวจเช็คข้อมูล จำนวนเงินที่โอนเข้าด้วย  รายละเอียดการโอนเงินตามเอกสารที่แนบ

          จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                          ขอแสดงความนับถือ

                                                                                          (ม.ภานุวัฒน์  ต๊ะลือ)
                                                                                      งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายธุรการ


บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 1
อ้างอิงอัลบั้มภาพ


จำนวนผู้อ่าน 812 ครั้ง

Keep